Επιστημονικός Σύμβουλος Ασφαλείας Security Consultant ΙΕΠΥΑΕΚΕΟ:Security Consultants (Protecting Lives and Assets in Greece, Cyprus and the Balkans!)

Ο Αν.Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Διευθυντής (τ. ΦΕ&Ε) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος είναι επικεφαλής μιας εξαιρετικής ομάδας επιστημόνων και παρέχει πλέον υπηρεσίες επ’ αμοιβή (παρ.2β, παρ.2δ αρ.13 του ν.3187/2003) ως Επιστημονικός Σύμβουλος Ασφαλείας (Security Consultant). Τα χρήματα της προσωπικής αμοιβής του εισπράττονται μέσω του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (αρ.27 του ν.3187/2003) από τα οποία ποσοστό 15% αποδίδεται στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων για τις διάφορες ανάγκες της (παρ.3 αρ.13 του ν.3187/2003). Εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη (μία για τον ενδιαφερόμενο φορέα και μία για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Οι επιστημονικές υπηρεσίες παρέχονται είτε στο γραφείο του (εκτός της Σχολής Ευελπίδων), είτε μέσω διαδικτύου (αν αυτό είναι εφικτό), είτε στο χώρο του ενδιαφερόμενου. Ειδικότερα:
Ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος και η ομάδα του προσφέρουν Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας (Security Consultant) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (ενδιαφερόμενος φορέας) της ημεδαπής και αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Στους ενδιαφερόμενους φορείς περιλαμβάνονται: Φυσικά Πρόσωπα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Αεροδρόμια, Ξενοδοχεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Εργοστάσια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. Ο Επιστημονικός Σύμβουλος Ασφαλείας (και η ομάδα του) δεν παρέχει τις υπηρεσίες του ν.3707/2008 αλλά εκπροσωπεί επιστημονικά τον ενδιαφερόμενο φορέα (που επιθυμεί υπηρεσίες ασφαλείας) ενώπιον των εταιριών security (ΙΕΠΥΑ: Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας). Η αμοιβή του Καθηγητή Δρ. Θεόδωρου Λιόλιου ως Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας ουσιαστικά δεν επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο φορέα (αν και καταβάλλεται από αυτόν) διότι αφαιρείται από την αμοιβή που λαμβάνει η ΙΕΠΥΑ για την παροχή των υπηρεσιών στον ενδιαφερόμενο φορέα.

Ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος (και η ομάδα του) αφού αναλάβει (του ανατεθούν) καθήκοντα Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας ενός ενδιαφερόμενου φορέα επιτελεί το εξής επιστημονικό έργο προς όφελος της ασφάλειας και των συμφερόντων του ενδιαφερόμενου φορέα:

Α) Εκπονεί επιστημονική έρευνα (στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Αν.Καθηγητής ΣΣΕ – παρ.β, αρ.12., ν.3187/2003) για όλα τα θέματα ασφαλείας που αφορούν τον ενδιαφερόμενο φορέα και καταθέτει το σχετικό (απόρρητο) πόρισμα της επιστημονικής έρευνας στον φορέα.

Β) Μετά από αυστηρή αξιολόγηση επιλέγει την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου φορέα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Εισηγείται στον ενδιαφερόμενο φορέα την ανάθεση του σχετικού έργου στην επιλεγμένη εταιρία (ΙΕΠΥΑ) υπό αυστηρούς κανόνες που δεσμεύουν την ΙΕΠΥΑ και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου φορέα. Επιβλέπει, ελέγχει και αξιολογεί συνεχώς με αυστηρά κριτήρια και επιστημονικές μεθόδους τις υπηρεσίες της ΙΕΠΥΑ προς τον ενδιαφερόμενο φορέα και παρέχει επιστημονικές συμβουλές στον ενδιαφερόμενο φορέα σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές.

Γ) Αξιολογεί τις εταιρίες όσον αφορά τη νομιμότητα της φύσης τους, την εκπαίδευση των στελεχών τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον ενδιαφερόμενο φορέα, ενημερώνει και συμβουλεύει τον ενδιαφερόμενο φορέα ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και να δίνονται οι δέουσες εντολές στην ΙΕΠΥΑ.

Δ) Ελέγχει τις τιμές και τις δαπάνες της εταιρίας ασφαλείας ώστε να είναι οι καλύτερες και οι χαμηλότερες για τον ενδιαφερόμενο φορέα και αποτρέπει την αισχροκέρδεια εις βάρος του. Όλες οι αμοιβές και δαπάνες των εταιριών αυτών ελέγχονται, αξιολογούνται και μόνο αν πάρουν την έγκριση του Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο φορέα στην εταιρία security (ΙΕΠΥΑ). Στην περίπτωση που τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δέχθηκαν τις υπηρεσίες αυτές ασφαλείας της ΙΕΠΥΑ δεν ικανοποιούνται (για τεκμηριωμένους λόγους) διεκδικεί δια της νομικής οδού από τις εταιρίες ασφαλείας την επιστροφή των χρημάτων, ενδεχομένως και την καταβολή αποζημίωσης για κάθε πιθανή βλάβη του ενδιαφερόμενου φορέα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.