Τα διαστελλόμενα βλήματα (γνωστά ως hollow point) ενώ στις ΗΠΑ είναι απολύτως νόμιμα στην Ελλάδα απαγορεύονται και στα δικαστήρια έχουν υπάρξει πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις για τους κατόχους τους διότι το άρθρο 12 του Ν. 3944/2011 ως ίσχυε από 5-4-2011 και εντεύθεν, καθόρισε ρητή υποχρέωση των κατόχων να τα πουλήσουν η να τα διαθέσουν στις αρχές και αντίστοιχα υποχρέωση των εμπόρων όπλων να συλλέγουν τα εν λόγω φυσίγγια και να τα παραδίδουν στις αρχές, μέσα σε προθεσμία (2) δύο ετών από την ισχύ του Νόμου (ήτοι μέχρι και τον Απρίλιο του 2013). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο του νόμου αυτού ισχύει:
Παρ. 2. Οι κάτοχοι διαστελλόμενων βλημάτων υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε να τα πωλήσουν ή να τα διαθέσουν κατόπιν άδειας των αστυνομικών αρχών σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια εμπορίας φυσιγγίων πυροβόλων όπλων είτε να τα παραδώσουν στην αστυνομική αρχή.
Παρ.3. Οι κάτοχοι αδειών εμπορίας φυσιγγίων πυροβόλων όπλων που έχουν στις αποθήκες τους διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και βλήματα που τους παραδίδονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε να τα εξάγουν σε χώρα εκτός Ε.Ε. είτε να τα παραδώσουν στην αστυνομική αρχή.
Παρ.4. Τα διαστελλόμενα βλήματα που παραδίδονται στην αστυνομική αρχή, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 κατάσχονται και περιέρχονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο, και εγγράφονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στα υλικά της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της για τη διενέργεια βαλλιστικών εξετάσεων ή για την εκπαίδευση του προσωπικού τους στη χρήση των όπλων. Διαβάστε σχετικά με τις εγκληματολογικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες όπλων του ΕΚΕΟ στα δικαστήρια.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.