Τα στρατιωτικά ατυχήματα συχνά προκαλούν σωματικές βλάβες, ηθικές βλάβες (ακόμη και θάνατο) στα θύματα και ψυχική οδύνη στους συγγενείς των θυμάτων. Συνεπώς τα θύματα (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες, ναύτες, σμηνίτες και πολίτες) και οι συγγενείς τους ενδέχεται να δικαιούνται αποζημιώσεις και συντάξεις από το Δημόσιο. Το Κέντρο Ελέγχου Όπλων εκ του καταστατικού του αναλαμβάνει την επιστημονική υποστήριξη των θυμάτων και των συγγενών τους αναθέτοντας στη συνέχεια τις υποθέσεις αυτές διεκδίκησης αποζημιώσεων από το δημόσιο σε ένα εξαιρετικό επιτελείο δικηγόρων που τελεί υπό την επιστημονική επίβλεψη του EKEO. Ειδικότερα, επειδή, στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικος (Εισ.Ν.Α.Κ.) (π.δ. 456/1984, Α΄ 164) ορίζεται ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος…». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνον από την έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή από τη μη νόμιμη παράλειψη εκδόσεως τέτοιας πράξεως, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι στρατιώτες και τα λοιπά όργανα του στρατεύματος: ΣΕ 2700/2009 7μ) ή από παραλείψεις οφειλομένων νομίμων υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες ή παραλείψεις συνάπτονται με  την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών (ΣΕ 3528/2007, 3202/2006,  2146/2004 κ.α.). Εξ άλλου, ευθύνη του Δημοσίου συντρέχει, τηρουμένων και των  λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, όχι μόνον όταν διά σχετικής πράξεως ή  παραλείψεως οργάνου της Διοικήσεως παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου αλλά και όταν παραλείπονται τα εκ της κειμένης εν γένει νομοθεσίας και κανονισμών  αλλά και τα κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως  προσιδιάζοντα σε συγκεκριμένη υπηρεσία ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις (ΣΕ 1408, 1190/2014, 4133/2011 7μ, 4124/2011, 3528/2007, 2796/2006 7μ, 2146/2004  κ.α.). Όπως δε έχει ειδικότερα κριθεί, το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση για  τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των στρατιωτών και των λοιπών οργάνων του  στρατεύματος, όταν οι πράξεις ή οι παραλείψεις αυτές τελούνται κατά την  ενάσκηση της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί και συνιστούν παράβαση των  διαταγών και των κανόνων πειθαρχίας που διέπουν το στράτευμα και τελούν σε αιτιώδη συνάφεια προς την εκτέλεση της υπηρεσίας, λαμβάνουν δε χώρα είτε εντός του χώρου ευθύνης της στρατιωτικής μονάδας, είτε και εκτός αυτού (βλ. ως άνω  ΣτΕ 2700/2009 7μ). Κατά την έννοια της ίδιας διατάξεως, ανεξαρτήτως της  αποζημιώσεως για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί, κατά το άρθρο 932 του Α.Κ., να επιδικάσει εύλογη, κατά την κρίση του, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (ή, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, λόγω ψυχικής οδύνης), δηλαδή χρηματική ικανοποίηση ανάλογη με τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Κατά την θέσπιση της διατάξεως αυτής ο νομοθέτης έλαβε υπ΄ όψιν  την συνταγματική αρχή της αναλογικότητος, εξειδικεύοντάς την σε ό,τι αφορά στο  ζήτημα του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως. Ειδικότερα, με την διάταξη αυτή  παρέχεται στο δικαστήριο της ουσίας η εξουσία, αφού εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και βάσει των κανόνων της κοινής πείρας και λογικής, να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό αυτής, αν κρίνει ότι επήλθε ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό το EKEO αναλαμβάνει την επιστημονική υποστήριξη των θυμάτων στρατιωτικών ατυχημάτων, και γενικά των θυμάτων (και των συγγενών τους) οπλικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων με έμφαση στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας και ιδιαίτερα στους οπλίτες θητείας. Επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων για περισσότερες πληροφορίες και επιστημονική υποστήριξη στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Διευθυντή του ΕΚΕΟ Καθηγητή Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου Director@ArmsControl.gr (Απαραίτητη προϋπόθεση η αναφορά του ονόματος σας. Όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας θεωρούνται απόρρητα και καλύπτονται από το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων)


Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.