Ετικέτα: «Ανθυπασπιστές»

Ορθώς πρόβλεψε νομοθέτης ότι ο απομακρυνόμενος για λόγους υγείας Ανθυπολοχαγός, Ανθυποσμηναγός, Σημαιοφόρος, προάγεται στον αντίστοιχο βαθμό Λοχαγού, Σμηναγού, Υποπλοιάρχου Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3883/2010 η κατανομή των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη καθορίζεται από το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο (ΑΣΣ, ΑΝΣ, ΑΑΣ) με απόφαση που εκδίδεται μέχρι 31 Μαΐου έκαστου έτους. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Η  διαδικασία των μετατάξεων των μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ. στο σώμα των Αξιωματικών ρυθμίζεται στα άρθρα 9 έως 13 του Ν.3883/2010 τα οποία εφαρμόζονται από 1-1-2011. Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2011 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν.3883/2010 και όχι του ΠΔ 46/2005, το οποίο καταργείται. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »