Ετικέτα: «Αρχηγός Γενικού Επιτελείου»

YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 4 Μαρτίου 2010 με πρόταση του Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του
Ν. 2439/96:
Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17
του Ν. 2439/96, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσε−
ων Ταξιάρχων Όπλων Στρατού Ξηράς έτους 2010, που
συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο
με την υπ’ αριθμό 73/Σ.5/2010 απόφαση του:
Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2010−2011, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 71/Σ.5/2010 απόφασή του: Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »