Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τον διορισμό των μελών ΔΕΠ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων όπου εκφράσθηκε η άποψη ότι πρέπει υπάρξει έγκριση της Βουλής αποδεικνύουμε με αυστηρή νομική τεκμηρίωση ότι αυτό δεν ισχύει όταν ένα μόνιμο μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ κλπ) παραιτείται προκειμένου να καταλάβει νέα μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ κλπ) και κατά συνέπεια όσοι εγείρουν τέτοιο θέμα σφάλουν και δημιουργούν άδικα προβλήματα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3833/2010 άρθρο 11 παρ.1 και του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Τ’Α/17-12-2010) άρθρο 3, από την 1-1-2011 και μέχρι την 31-12-2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Όμως η παρ.1.του άρθρου 1 του ν.3812/2009 όχι μόνο δεν περιλαμβάνει τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και τις πάσης φύσεως δημόσιες σχολές αλλά υπάρχει ρητή εξαίρεση αυτών στην παρ.2. του αρ.1 του 3812/2009 όπου αναφέρεται ρητά ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές
«α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.
β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων.»
ΚΛΠ ΚΛΠ

Στη συνέχεια τα μέτρα έγιναν αυστηρότερα και επεκτάθηκαν και στις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με την παρ.2. του αρ.11 του ν. 3833/2010
«Άρθρο 11. Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού. Στον υπολογισμό του αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού στο σύνολο των φορέων, συνυπολογίζεται και ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποχρεωτικός διορισμός που διενεργείται βάσειειδικών διατάξεων.
2. Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τομέα υγείας, ο λόγος αυτός ορίζεται σε ένα προς ένα (μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση)»

Κατά συνέπεια όταν ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ κλπ) κατέχει ήδη μόνιμη οργανική θέση και εκλέγεται σε νέα μόνιμη οργανική θέση επειδή ο διορισμός του συνοδεύεται από την αποχώρησή του ίδιου του ατόμου από την προηγούμενη μόνιμη οργανική θέση που κατείχε τότε δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον διορισμό του στη νέα αυτή μόνιμη θέση αφού έχουμε μία πρόσληψη για μία αποχώρηση (τη δική του). Φυσικά στις περιπτώσεις που έχουμε εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ η παραπάνω διαπίστωση είναι επίσης προφανής (αφού το μέλος ΔΕΠ αποχωρεί από την προηγούμενη για να καταλάβει την επόμενη) αλλά ο κανόνας δεν περιορίζεται μόνο στις εξελίξεις. Αρκεί λοιπόν ο διοριζόμενος να είναι ήδη μόνιμο μέλος ΔΕΠ και να καταλαμβάνει νέα μόνιμη θέση ΔΕΠ παραιτούμενος από την προηγούμενη μόνιμη οργανική του θέση ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Αλλά ακόμη και αυτό να συνέβαινε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εντός του 2010 παραιτήθηκαν αρκετά μέλη ΔΕΠ είτε γιατί υπέβαλλαν παραίτηση και έφυγαν από τη Σχολή είτε γιατί κατέλαβαν άλλη θέση στη ΣΣΕ. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα πλήθος αποχωρήσεων από τη ΣΣΕ να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση του νόμου!

Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΣ και οι  αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στους διορισμούς στη Σχολή Ευελπίδων πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’όψιν τα παραπάνω νομικά επιχειρήματα και αν έχουν αντίθετη γνώμη θα χαρούμε να τη δημοσιεύσουμε.

Κάντε ένα σχόλιο