Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) αποτελούν τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στον επαγγελματικό σύγχρονο στρατό. Καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ διεκδικούν από την πολιτεία ανάλογη βαθμολογική εξέλιξη με αυτή των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών των Υπαξιωματικών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 α του άρθρου 2 του Ν. 3549/2007, ΑΕΙ, κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ΤΕΙ.

Προφανώς ανταποκρινόμενη στο παραπάνω αίτημα, η κυβέρνηση, με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3883/2010, προέβλεψε τη δυνατότητα των ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής να μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών με την ειδικότητά τους προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 12 .

Όμως, στο άρθρο 1, περίπτ. lστ, του ίδιου νόμου εισάγεται ένας ορισμός που αναιτιολόγητα δημιουργεί συνθήκες άνισης αντιμετώπισης μεταξύ των ΕΜΘ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) νοούνται τα ιδρύματα ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα) της παραγράφου 1 α του άρθρου 2 του ν.3549/2007».

Αυτά δηλώνει ο Ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Για ποιο λόγο εξαιρούνται του ανωτέρω δικαιώματος μετάταξης οι ΕΜΘ, πτυχιούχοι ΤΕΙ, και όταν μάλιστα ο Ν. 3549/07 συμπεριλαμβάνει ρητά στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και τα ΤΕΙ;

2. Είναι στις προθέσεις σας η άρση της αδικίας που υφίστανται βαθμολογικά οι Ε.Μ.Θ. που κατέχουν τίτλο σπουδών από ΤΕΙ;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει ότι σχετικά με τις μετατάξεις και τη βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας, σας γνωρίζω ότι τα εν λόγω θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά το Σεπτέμβριο στη Βουλή στο πλαίσιο της διαδικασίας ψήφισης του νόμου 3883/2010.

Κάντε ένα σχόλιο