Οι δαπάνες ΝΑΤΟ διέπονται από διεθνείς συμφωνίες-συνθήκες και οι πιστώσεις που διατίθενται για τη συμμετοχή μας στη Συμμαχία ορίζονται ως ποσοστό μακροοικονομικών δεικτών, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα κλπ. Tα ποσά συμμετοχής της χώρας μας στο ΝΑΤΟ αναλύονται όπως παρακάτω ανά Γενικό Επιτελείο:

ΓΕΕΘΑ

Έτος 2009: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 6.786.867,32€

Έτος 2010: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 8.389.361,78€

Έτος 2011: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ(εκτιμώμενο): 8.817.659,82€

Οι πιστώσεις αρμοδιότητας ΓΕΕΘΑ αφορούν στις αμιγώς εθνικές υποχρεώσεις σχετικά με την εισφορά της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, οι οποίες προκύπτουν από τις προβλεπόμενες απαιτήσεις (Call for Funds) και τη συμμετοχή της χώρας μας στους προϋπολογισμούς των Νατοϊκών Στρατηγείων και προγραμμάτων του ΝΑΤΟ.

ΓΕΣ

Πίνακας απολογιστικού κόστους συμμετοχής του Σ.Ξ. (αποζημιώσεις προσωπικού και λειτουργικά έξοδα) σε Επιχειρήσεις Υποστήριξη Ειρήνης του ΝΑΤΟ και προϋπολογιζόμενου κόστους 2011:

ΕΤΟΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1200927.851.088,50€3.632.163,14€31.483.251,64€
2201024.236.641,00€8.436.191,63€32.672.832,63€
32011(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)15.400.000,00€2.600.000,00€18.000.000,00€

ΓΕΝ

Η συμμετοχή της χώρας μας στα ΝΑΤΟ FORACS με πιστώσεις του Π/Υ 2011 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 917.000 ευρώ για το έτος 2011. Το ΝΑΤΟ όμως έχει εγκρίνει ύψος Π/Υ 1.200.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οικονομικό όφελος όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οι δαπάνες για τη συμμετοχή της χώρας σε αποστολές Π. Πλοίων και προσωπικού καθώς και οι αποζημιώσεις των υπηρετούντων σε θέσεις ΝΑΤΟ στο εξωτερικό τα έτη 2009 και 2010 ανήλθαν στα 7.250.000€ και 3.918.600€ αντίστοιχα.

ΓΕΑ

Οι δαπάνες ΝΑΤΟ προϋπολογισμού 2011 της Π.Α. παρουσιάζουν μείωση κατά 7,7% σε σχέση με το 2010 και αναφέρονται κυρίως στη χρηματοδότηση έργων στη χώρα από το ΝΑΤΟ ενώ τα σχετικά ποσά είναι ενδεικτικά, καθώς συναρτώνται με την πορεία υλοποίησης αυτών (των έργων) και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Το κόστος των ειρηνευτικών αποστολών και συμμαχικών υποχρεώσεων της Π.Α. στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για τα έτη 2009 και 2010, ανήλθε σε 5.270.000 € και 6.144.000 € αντίστοιχα και περιλαμβάνει το κόστος των δρομολογίων των Αεροσκαφών (ISAF, SFOR) καθώς και των αποζημιώσεων του τοποθετούμενου προσωπικού. Για το τρέχον έτος το αντίστοιχο κόστος αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 5.200.000 €.

Αυτά απάντησε το ΥΕΠΘΑ στην Ερώτηση 8652/07-01-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Συμφώνως με δημοσιευόμενο κείμενο του ΣΥΣΜΕΔ, από 23/11/10, «διαφαίνονται περαιτέρω μείωση στις αποδοχές, συντάξεις, πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές, στο στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ.». Από άλλα στοιχεία του εγγράφου προκύπτει ότι, παρουσιάζεται μείωση στις αποδοχές λ.χ. του προσωπικού του ΓΕΣ, της τάξεως του 18,8% .

Κατόπιν όμως μελέτης των προϋπολογισμών διαφόρων υπουργείων, φαίνεται ότι οι συνολικές προγραμματιζόμενες δαπάνες, υπέρ του ΝΑΤΟ, εμφανίζουν μία απειροελάχιστη μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, στο πολύ μικρό ποσοστό του 2,37%! Δηλαδή, απολύτως καμία αναλογία, με τις προαναφερόμενες ή άλλες, μειώσεις απολαβών στελεχών.

1.Γιατί παρουσιάζεται τόσο μεγάλη διαφορά, στην αναλογία των ποσοστών, που από την μία πλευρά είναι δραστικά μειωμένες οι απολαβές των στελεχών των Ε.Δ., αλλά όχι το ίδιο ή έστω ένα κοντινό ποσοστό, που προβλέπεται για δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ;

2.Σε τι συνολικό ποσό ανέρχονται για το 2011, οι δαπάνες που θα χρειασθoύν, για τις Νατοϊ­κές απαιτήσεις, αποστολής προσωπικού και υλικού εκτός συνόρων και ποια ήσαν τα αντίστοι­χα ποσά, για τα δύο προηγούμενα έτη;

Ο Βουλευτής

Κυριάκος ΒελόπουλοςΚάντε ένα σχόλιο