Μετά το σπουδαίο έργο του στη θέση του Α Υπαρχηγού ΓΕΣ ο Αντγος Παναγιώτης Τσολακίδης όχι μόνο δεν αποστρατεύθηκε αλλά τοποθετήθηκε από το ΚΥΣΕΑ στη θέση του Διοικητή ΑΣΔΥΣ όπου μέχρι πρόσφατα Διοικητής ήταν ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Θεοφανίδης (ΤΘ) ο οποίος τελικά αποστρατεύθηκε (είχε αναλάβει με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 4 Μαρτίου 2010).

Αποστολή της ΑΣΔΥΣ είναι να υποστηρίζει από πλευράς ΔΜ, όλους τους σχηματισμούς και μονάδες , το σύνολο των χερσαίων επιχειρήσεων του Στρατού Ξηράς.

Η ευθύνη για την υποστήριξη από πλευράς ΔΜ, του Στρατού Ξηράς.
Η οργάνωση, λειτουργία και εξασφάλιση υλοποίησης του συστήματος ΔΜ σε ολόκληρο το Στρατό Ξηράς, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο.

Η συνδρομή στη σύνταξη των σχεδίων ΔΜ του ΓΕΣ και η υλοποίηση αυτών.

Η υλοποίηση κατανομής και κλιμάκωσης των αποθεμάτων, σύμφωνα με τη σχεδίαση του ΓΕΣ.

Η συγκέντρωση των απαιτήσεων ΔΜ και η μέριμνα για την ικανοποίηση αυτών.

Η διοίκηση, έλεγχος και συντονισμός της εκπαιδεύσεως, των οργανικών και ΥΔ αυτής Σχηματισμών, Συγκροτημάτων και Μονάδων.

Η ασφάλεια στη ΠΕ της, σύμφωνα με τα σχέδια του ΓΕΣ.

Η σχεδίαση και υποστήριξη από την Περιοχή Βάσεως, στο σύνολο των δυνάμεων της ΖΜ και απ’ ευθείας στις μονάδες που εδρεύουν στο εσωτερικό της ΠΕ της.

Η μελέτη, σύνταξη και υποβολή στο ΓΕΣ των προβαλλομένων από τους Σχηματισμούς ΔΜ στοιχείων λειτουργικού προϋπολογισμού, για την προμήθεια εφοδίων – υλικών συντηρήσεως.

Η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαιούντων για την υποστήριξη του ΣΞ υλικών και εφοδίων από το εμπόριο, εντός των οικονομικών αρμοδιοτήτων της.

Η υποβολή προτάσεων στο ΓΕΣ για την προμήθεια υλικών και μέσων για την αποτελεσματική υποστήριξη του ΣΞ, που εκφεύγουν των δυνατοτήτων – αρμοδιοτήτων της.

Ο προγραμματισμός, η έγκριση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των μεταφορών πάσης φύσεως (χερσαίων – θαλασσίων – εναερίων) σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια, στην ειρήνη και στον πόλεμο.

Η έκδοση ΤΟ τύπου «Α» και «Β».

Ο έλεγχος της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και η εξασφάλιση περίθαλψης και διακομιδών των απωλειών υγείας.

Η υποστήριξη ΔΜ των ειδικών επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης.

Η ανάπτυξη – αναβάθμιση των δυνατοτήτων ΔΜ και ιδιαίτερα στους τομείς :

  • Παραγωγικότητας εργοστασίων, μεταφορικών δυνατοτήτων, βελτίωση υποδομής.
  • Συνεργασία με αντιστοίχους τομείς δραστηριότητας του πολιτικού τομέα (Βιομηχανία – ΑΕΙ).

Η διοίκηση και ο έλεγχος των στρατιωτικών εργοστασίων, μέσω της ΔΙΣΕ.

Κάντε ένα σχόλιο