ΕΜΘ ΕΠΟΠ ΠαρέλασηΜετά από πολλές παρεμβάσεις στην Βουλή (Αρ. Πρωτ. 14159/11.02.09, 16000/12.03.09, 2230/08.12.09, 10324/18.05.10 και 19244/11.07.2011) φαίνεται ότι επιτέλους δρομολογείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μια δίκαιη λύση για την βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ. Προκειμένου όμως να προλάβουμε μια ενδεχόμενη διαμόρφωση νέων αδικιών που θα μας αναγκάσει και πάλι να επανερχόμαστε στο ζήτημα των αδικιών σε βάρος των υπαξιωματικών που προέρχονται από μη Παραγωγικές Σχολές κρίνουμε ότι στην ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για την βαθμολογική εξέλιξη των μόνιμων ΕΠΟΠ, καθώς μετά τις αλλαγές στο σύστημα συνταξιοδότησης καλούνται να υπηρετήσουν από 35 μέχρι 40 χρόνια με καταληκτικό βαθμό αυτόν του Αρχιλοχία που αποκτούν μετά από 22 χρόνια υπηρεσίας. Πιστεύουμε ότι με το υπάρχον σύστημα συνταξιοδότησης είναι δίκαιο να μπορούν οι μόνιμοι ΕΠΟΠ να συνεχίσουν να προάγονται ανά 8 χρόνια και να προβλεφθεί ως καταληκτικός βαθμός αυτός του Ανθυπασπιστή ή του Ανθυπολοχαγού. Τέλος σκόπιμο θεωρείται να προβλεφθεί ειδική βαθμολογική εξέλιξη ως προς τον χρόνο εξέλιξης για όσους μόνιμους ΕΠΟΠ διαθέτουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς είναι βέβαιο ότι αυτή η κατηγορία στελεχών μπορεί και πρέπει να προσφέρει περισσότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αυτά δηλώνει ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου στη ΒτΕ και ρωτάει τον ΥΕΘΑ:

1. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις σχετικά με την βαθμολογική εξέλιξη των ΕΠΟΠ ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση νέων αδικιών σε βάρος στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ειδικά μετά το νέο σύστημα συνταξιοδότησης και αν ναι τι θα προβλέπεται σε αυτές;
2. Σκοπεύετε να επιταχύνετε την βαθμολογική εξέλιξη όσων μόνιμων ΕΠΟΠ κατέχουν τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Σε απάντηση του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει
Ο τρόπος με τον οποίο προάγονται οι Επαγγελματίες Οπλίτες περιγράφεται επακριβώς στο Άρθρο 8 του Ν. 2936/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3036/2002 και ειδικότερα:

(α) Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του Δεκανέα, Λοχία, Επιλοχία και Αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Αρχιλοχίες μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

(β) Οι ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός έτους από την κατάταξη τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δυο δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξη τους.

(γ) Οι Δεκανείς ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Λοχία με τη συμπλήρωση 5 ετών στο βαθμό του Δεκανέα.

(δ) Οι Λοχίες προάγονται στο βαθμό του Επιλοχία με τη συμπλήρωση 8 ετών στο βαθμό του Λοχία.

(ε) Οι Επιλοχίες προάγονται στο βαθμό του Αρχιλοχία με τη συμπλήρωση 8 ετών στο βαθμό του Επιλοχία.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Ν. 2936/2001, οι Επαγγελματίες Οπλίτες προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Τέλος, σας γνωρίζω ότι στο Ν. 2936/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3036/2002 δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός που να εξαρτά την προαγωγή των Επαγγελματιών Οπλιτών καθώς και το καταληκτικό τους βαθμό από το επίπεδο των γραμματικών γνώσεων.

Κάντε ένα σχόλιο