Στρατιωτικά Εργοστάσια Αμυντική ΒιομηχανίαΓΕΣ
Οι ανάγκες των Στρατιωτικών Εργοστασίων σε πολιτικό προσωπικό έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία, λόγω μαζικής συνταξιοδότησής τους, χωρίς να αναπληρώνονται. Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία τριετία συνταξιοδοτήθηκαν 233 Μόνιμοι Υπάλληλοι (ΜΥ), προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ 5 ΜΥ και μετατάχθηκαν σε Στρατιωτικά Εργοστάσια 5 ΜΥ. Το σύνολο του πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στα Στρατιωτικά Εργοστάσια ανέρχεται στα 604 άτομα, ήτοι ποσοστό 20% επί της προβλεπόμενης δύναμης 3.040 ατόμων.

Σύμφωνα με το Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), και το Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α’), ισχύει αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, ενώ αναμένεται η έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται στο Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α’), που θα διευκρινίζει τις εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία, βάσει της οποίας θα γίνουν οι προσλήψεις που εκκρεμούν (με την προκήρυξη 6Κ/2008, εκκρεμούν 189 προσλήψεις πολιτικού προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων, που προορίζονται για τα Στρατιωτικά Εργοστάσια και για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες το Μάρτιο του 2010).

Σύμφωνα με το Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3899/2010 και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α’), από 01 Ιαν 2011 και μέχρι την 31 Δεκ 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα.

Για την άμβλυνση του προβλήματος της έλλειψης πολιτικού τεχνικού προσωπικού και στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών της Μελέτης Αύξησης Διαθεσιμότητας Κύριων Υλικών και Οπλικών Συστημάτων, τα Στρατιωτικά Εργοστάσια ενισχύθηκαν με Υπξκούς (ΤΧ) (Μόνιμοι-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ), κατά την υλοποίηση των ετήσιων μεταθέσεων, καθώς και με 77 ΕΜΘ Υπξκούς λοιπών Όπλων και Σωμάτων, με αποτέλεσμα το ποσοστό στελέχωσης των Στρατιωτικών Εργοστασίων να κυμαίνεται στο 60-65%, το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό για την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανακατασκευών και αξιοποίησης Μεγάλων Συγκροτημάτων κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (75-90%) για την πλειονότητα των Κύριων Υλικών και Οπλικών Συστημάτων.

Η συμπλήρωση των απαιτούμενων ανταλλακτικών, που δεν χορηγούνται από την Υπηρεσία, πραγματοποιείται με τη διάθεση πιστώσεων, σύμφωνα με τις αποδεσμεύσεις του Π/Υ του ΓΕΣ, καλύπτοντας σε πολύ υψηλό ποσοστό τις συνολικές απαιτήσεις υλοποίησης των προγραμμάτων ανακατασκευών.

Κατά την τριετία 2008-2010, διατέθηκαν στα Στρατιωτικά Εργοστάσια πιστώσεις συνολικού ύψους 8.683.387€, για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, ενώ κατά το τρέχον έτος έχουν διατεθεί πιστώσεις ύψους 1.329.623€, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των εγκαταστάσεων, τη συντήρηση – ανανέωση – εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού τους και την κάλυψη λοιπών αναγκών τους σε υψηλό ποσοστό.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Στρατιωτικών Εργοστασίων, αναθεωρήθηκε η Μελέτη Καθορισμού Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Στρατιωτικών Εργοστασίων Τεχνικού», που καλύπτει την περίοδο 2009-2020 και αφορά στην προμήθεια νέου αλλά και στην αντικατάσταση του παλαιού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Η υπόψη μελέτη εγκρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο και είναι συνολικού ύψους 17.456.434€. Η υλοποίησή της για τα έτη 2009 – 2011 πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΜΠΑΕ 2006-2010 και σύμφωνα με τις εκάστοτε αποδεσμεύσεις, ενώ για τα έτη 2012-2020, η χρηματοδότησή της θα είναι δυνατή μετά τη σύνταξη και έγκριση του 3ετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πιστώσεις ύψους 2.183.276,75€, ήτοι ποσοστό 12,5% της συνολικής απαιτούμενης πίστωσης.

Για τη βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή τη δημιουργία νέων, μεγάλος αριθμός έργων έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο πενταετές πρόγραμμα οικοδομικών έργων ΓΕΣ 2010-2014, τα οποία χρηματοδοτούνται ανάλογα με τις αποδεσμεύσεις του Π/Υ ΓΕΣ.

Η παρούσα κατανομή των Κύριων Υλικών και Οπλικών Συστημάτων στα Στρατιωτικά Εργοστάσια για ανακατασκευή είναι ομαδοποιημένη σε μεγάλο ποσοστό και έχει πραγματοποιηθεί με γνώμονα την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών, των συνολικών απαιτήσεων συντήρησης των Κύριων Υλικών, καθώς και τις δυνατότητες του κάθε Εργοστασίου.

Για τη βελτίωση του παραγόμενου έργου, εκπονήθηκε επικαιροποιημένη μελέτη ομαδοποίησης των ανακατασκευών Κύριων Υλικών, με έναρξη εφαρμογή της το έτος 2013.

Το πρόγραμμα ανακατασκευών Κύριων Υλικών έτους 2010 υλοποιήθηκε σε μεγάλο ποσοστό (70-100%), ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα έτους 2011 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο ίδιο ποσοστό, με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας των Κύριων Υλικών (άνω του 85%), συντελώντας στη διατήρηση της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων.

Τα Στρατιωτικά Εργοστάσια, πλέον των προγραμμάτων ανακατασκευών Κύριων Υλικών και Οπλικών Συστημάτων και αξιοποίησης Μεγάλων Συγκροτημάτων εκτελούν επισκευές υλικών εκτός προγράμματος, πραγματοποιούν επιθεωρήσεις Κύριων Υλικών και Οπλικών Συστημάτων και εκπονούν Τεχνικές Οδηγίες, Διαταγές Τεχνικών Τροποποιήσεων και Μελέτες, που έχουν σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτίωση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό των Κύριων Υλικών και Οπλικών Συστημάτων.

Η αποτελεσματική εκτέλεση του παραπάνω έργου που έχει ανατεθεί στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, συντελεί στη δημιουργία μεγάλου οικονομικού οφέλους για την Υπηρεσία, το οποίο ανήλθε στα 52.796.414€ για το έτος 2010.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

α. Τα κατά περίπτωση προβλήματα-δυσχέρειες, που παρουσιάζονται στη συντήρηση των Κύριων Υλικών και Οπλικών Συστημάτων και στην εκτέλεση του έργου των Στρατιωτικών Εργοστασίων, αμβλύνονται με τη συνεχή παρακολούθησή τους από τις αρμόδιες Διοικήσεις και την έγκαιρη παρέμβαση του ΓΕΣ προς επίλυσή τους.

β. Η αναβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου από τα Στρατιωτικά Εργοστάσια έργου, με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, τον εκσυγχρονισμό τους και την υλοποίηση σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί, αποτελούν στόχο υψηλής προτεραιότητας, προκειμένου να επιτυγχάνεται:

(1) Η αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία τους.

(2) Η συνεχώς βελτιούμενη συντήρηση των υψηλού κόστους και τεχνολογίας Κύριων Υλικών και Οπλικών Συστημάτων.

(3) Η υψηλή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα αυτών, προς κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ελληνικού Στρατού.

ΓΕΑ

Η ΠΑ αποδίδει μεγάλη σημασία στην λειτουργία των Εργοστασίων της, καθ’ όσον αυτά αποτελούν τον κύριο πυλώνα υποστήριξης του επιχειρησιακού της έργου. Για τον λόγο αυτό στα Εργοστάσια της ΠΑ ανατίθεται και θα συνεχίσει να ανατίθεται στο μέλλον, σημαντικό έργο συντήρησης και επισκευής συγκροτημάτων, παρελκομένων και μείζονος εξοπλισμού της ΠΑ, αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα γενικότερα. Υπό την ανωτέρω έννοια καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την αναβάθμιση του ρόλου των Εργοστασίων και την εξασφάλιση της διαρκούς τους βιωσιμότητας προς όφελος της ΠΑ, του ευρύτερου δημοσίου τομέα αλλά και της εθνικής οικονομίας εν γένει.

Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα Εργοστάσια καθιστούν απαραίτητη την αναδιοργάνωσή τους, με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας για την εργοστασιακή συντήρηση στην ΠΑ, κατόπιν οδηγιών του ΓΕΑ, επεξεργάζεται σχέδιο ανακατανομής ένταξης του φόρτου συντήρησης και επισκευής, με σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων για κάλυψη απαιτήσεων νέων οπλικών συστημάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή η ΠΑ υλοποιεί τη μετεγκατάσταση του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ) από το Αεροδρόμιο Ελληνικού, στον χώρο του Εργοστασίου Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (ΕΡΓ. Α/Κ&ΕΕΟ), το οποίο εδρεύει στην ΑΒ Ελευσίνας, με στόχο τη λειτουργία νέου Εργοστασιακού Φορέα για την συντήρηση αεροσκαφών, ελικοπτέρων, αεροκινητήρων και των παρελκομένων τους.

Από τη συγκρότηση του νέου Εργοστασιακού Φορέα, εκτός της ωφέλειας από την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, θα καταστεί δυνατόν για την ΠΑ να συγκεντρώσει το σύνολο των δραστηριοτήτων συντήρησης εργοστασιακού επιπέδου αεροσκαφών, ελικοπτέρων και αεροκινητήρων εντός ενός Φορέα, γεγονός το οποίο θα προσφέρει σημαντική αύξηση τεχνικών δυνατοτήτων συντήρησης.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 280/7-10-2011 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τα Στρατιωτικά Εργοστάσια έχουν απαξιωθεί πλήρως, αφού: αντιμετωπίζουν τεράστια έλλειψη προσωπικού – που στους μονίμους υπαλλήλους ανέρχεται στο 77% -, παρατηρείται οξύ πρόβλημα στα διατιθέμενα ανταλλακτικά για την αξιοποίηση των οπλικών συστημάτων, ενώ οι πιστώσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών (συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, προμήθεια ανταλλακτικών κλπ), έχουν μειωθεί σε απίστευτο βαθμό που εγγίζει το 90%.

Επειδή τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται συνεχώς η παραγωγική δυνατότητα των εργοστασίων.

Επειδή οι ανάγκες του Στρατεύματος σε ανακατασκευές όλων των Κυρίων Οπλικών Συστημάτων και των Βαρέων Οχημάτων είναι πολύ αυξημένες.

Επειδή το 2006 και το 2008, είχαν συνταχθεί μελέτες ομαδοποίησης των ανακατασκευών των Κυρίων Υλικών, καθώς και μελέτες εκσυγχρονισμού των στρατιωτικών εργοστασίων και είχε δρομολογηθεί πρόγραμμα αναβάθμισης τους.

Επειδή την παρούσα περίοδο οικονομικής δυσπραγίας, είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να στηριχθούν τα Στρατιωτικά Εργοστάσια διότι καλύπτουν κρίσιμες επισκευές και αξιοποιούν οπλικά συστήματα του Στρατού, με προφανή οικονομικά οφέλη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να βελτιώσει τις λειτουργικές αδυναμίες των Στρατιωτικών Εργοστασίων, να σταματήσει την απαξίωσή τους και να διασφαλίσει την θετική προοπτική τους, ώστε να καλύπτονται οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των Ε.Δ.;

2. Θα προχωρήσει ο τόσο απαραίτητος εκσυγχρονισμός των εργοστασίων και θα υλοποιηθούν οι μελέτες ομαδοποίησης ανακατασκευής των Κυρίων Υλικών που είχαν συνταχθεί τα προηγούμενα χρόνια;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μαργαρίτης Τζίμας

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.