Σωματοφύλακας Υπηρεσίες ΑσφαλείαςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: Ετέθη υπ’ όψιν του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO) το εξής ερώτημα το οποίο το EKEO απαντά δωρεάν και δημοσίως ως Επιστημονικός Σύμβουλος Ασφαλείας (Security Advisor): Έχουν το δικαίωμα οι Ιδιωτικές Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (εφεξής ΙΕΠΥΑ) να μεταφέρουν τους πελάτες (φυσικά πρόσωπα) που προστατεύουν με τα οχήματα που ανήκουν στην ΙΕΠΥΑ; Προσκρούει η δραστηριότητα αυτή σε κάποια διάταξη νόμου; Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί;

Σύμφωνα με το νόμο  ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α΄) που αφορά τις ΙΕΠΥΑ  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3206/2003 (ΦΕΚ 298 Α΄) και το ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209 Α΄)  και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ΙΕΠΥΑ (ΦΕΚ 1055 Β / 28.11.1997 ΦΕΚ Β 429 07.05.1998, ΦΕΚ 664Α, 17.05.2010, ΦΕΚ 1091Β, 19.07.2010) γίνονται οι εξής αναφορές στις προδιαγραφές και κανόνες που αφορούν τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι ΙΕΠΥΑ:

Παρ. γ του αρ. 1  ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209 Α΄) «….ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα – τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων»

Παρ. στ. αρ. 1 ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209 Α΄) «συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4,

Παρ. ε. αρ. 4. ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209 Α΄) «…να μην χρησιμοποιούν, ιδίως στα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες, σήματα, αυτοκόλλητες ή μη ταινίες ή χρωματισμό, που καθιστούν την εξωτερική τους εμφάνιση όμοια ή παρεμφερή με εκείνη των μέσων που χρησιμοποιούν τα σώματα ασφαλείας και να μην φέρουν συσκευές ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίησης (σειρήνες, φάρους). Τα αυτοκίνητα που συνοδεύουν τα οχήματα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα οποία μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, πρέπει να φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και επισήμανσης, για την ειδοποίηση των οδηγών ακολουθούντων οχημάτων…»

Παρ. η. αρ. 4 ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209 Α΄)  «…να χρησιμοποιούν τεθωρακισμένο όχημα για την άσκηση της αναφερόμενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δραστηριότητας…»

Πέραν αυτών των περιορισμών καμία άλλη αναφορά δεν γίνεται από τους σχετικούς νόμους όσον αφορά τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι ΙΕΠΥΑ κατά την τέλεση των καθηκόντων τους και την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η σύμβαση τους.

Επίσης στην παρ.1 του αρ.18 του ν. 1903/90 (ΦΕΚ 142Α) αναφέρεται ότι «ο οδηγός παντός οχήματος ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα η πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τιμωρείται με φυλάκιση  μέχρι τριών μηνών και πρόστιμο 50.000 δραχμών τουλάχιστον»

Εκ των προαναφερθέντων προκύπτει ότι κανένας περιορισμός δεν υπάρχει στη χρήση οχήματος εκ των ΙΕΥΠΑ προκειμένου να μεταφέρουν τα άτομα που προστατεύουν πλην των ως άνω διατάξεων και της ρητής απαγόρευσης να μη λαμβάνουν κόμιστρο για τη μεταφορά αυτή διότι αυτό προσκρούει στην ως άνω διάταξη του ν. 1903/90 αφού οι ΙΕΠΥΑ δεν είναι εταιρίες επιβατικών μεταφορών. Επίσης το Πρωτοδικείο Πειραιά σε σχετική υπόθεση (ΑΜ 6528/2012, συνεδρίαση 20.06.2012) τελικά απάλλαξε τον Μ.Α. από την κατηγορία ότι διέπραξε το αδίκημα της παρ.1. αρ.18 του ν. 1903/90 (ΦΕΚ 142 Α) διότι αυτός είχε λάβει εντολή φύλαξης με νόμιμο τρόπο και νόμιμες συμβάσεις και για τούτο μετέφερε προστατευόμενο άτομο εντός του οχήματος του (προφανώς χωρίς κόμιστρο).

Κατά συνέπεια


Η Διεύθυνση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων με την ιδιότητα του Επιστημονικού Συμβούλου Ασφαλείας γνωμοδοτεί (δωρεάν και δημόσιως) ότι οι ΙΕΠΥΑ μπορούν να μεταφέρουν άτομα στα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα κατά τη διαδικασία προστασίας των ατόμων αυτών με την προϋπόθεση να μη λαμβάνουν κόμιστρο η άλλο αντίτιμο για τη μεταφορά τους. Στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των ΙΕΠΥΑ και των φυσικών και νομικών προσώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες ασφαλείας από τις ΙΕΠΥΑ το EKEO συμβουλεύει να αναφέρεται ρητά η πρόβλεψη μεταφοράς των προστατευόμενων ατόμων με οχήματα της ΙΕΥΠΑ με την σαφή διευκρίνιση «άνευ κομίστρου». Ασφαλώς κάθε σύμβαση στην οποία δεν έχει γίνει τέτοια ρητή αναφορά δεν είναι άκυρη η πλημμελής η παράνομη υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις. Το EKEO αξιολογεί και γνωμοδοτεί επιστημονικά για συγκεκριμένες (ad hoc) συμβάσεις μεταξύ ΙΕΠΥΑ και φυσικών/νομικών προσώπων διατυπώνοντας επιστημονική γνώμη για τη νομιμότητα των συμβάσεων αυτών ενώπιον κάθε δημόσιας, εισαγγελικής και δικαστικής αρχής μετά από πρόσκληση είτε των δικαστικών/εισαγγελικών/δημοσίων αρχών είτε των ΙΕΠΥΑ είτε των φυσικών/νομικών προσώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες φύλαξης από τις ΙΕΠΥΑ. Καμία ευθύνη δε φέρει το EKEO για συμβάσεις η υποθέσεις τις οποίες δεν έχει μελετήσει μετά από αίτημα των ΙΕΠΥΑ η των φυσικών/νομικών προσώπων που δέχονται τις υπηρεσίες τους. Η παρούσα γνωμοδότηση διέπεται από την αποποίηση ευθυνών που αναλύεται στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΟ.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.