Κάθε παρανομία και παρατυπία που παρατηρούν οι υπάλληλοι των πανεπιστημίων πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα, οτιδήποτε πληροφορούνται αναφορικά με τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, οι οποίες διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εκτέλεση των ανατιθεμένων σε αυτούς καθηκόντων. Ως «δημόσιοι υπάλληλοι» νοούνται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στους οποίους σαφώς υπάγονται και οι διοικητικοί υπάλληλοι των Α.Ε.Ι., συνεπώς και του Ε.Μ.Π. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και αμέσως μόλις διαπιστωθεί η τέλεση της πράξης, ενώ πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις. Για τούτο το EKEO όταν εντοπίζει παρανομίες στην Ανώτατη Εκπαίδευση στέλνει τα θέματα στον εισαγγελέα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.