Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24, πα. 2 & 3, του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ Α 218/1997), το άρθρο 2, του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ Α 203/1986), τον Ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α 297/2003), την Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ’ αριθ. 2/72757/002/03, στις παρακάτω θέσεις Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

Τομέας 1: Θεωρητικών Επιστημών (Θέσεις & Εξάμηνο).

Τομέας 2: Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών (Θέσεις & Εξάμηνο).

Τομέας 3: Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού(Θέσεις & Εξάμηνο).

Τομέας 4: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής (Θέσεις & Εξάμηνο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Κοσμητείας του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-890-4217-18, email: kosmitia@sse.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε

Download (PDF, Unknown)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.