ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1.  Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.

2.  Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει .

3.   Ο πατέρας δύο τέκνων που είναι εν ζωή.

4.   Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

5.   Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν έκτοτε  μόνιμα στο εξωτερικό δύναται να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

6.  Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών .

7.   Όσοι μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι,  επειδή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησής τους σε έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3284/2004.

8.  Οι ομογενείς οι οποίοι διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία  και έρχονται στην  Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων. Αυτοί απολύονται οριστικά μετά συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών μηνών εφόσον το επιθυμούν.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1.   Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.

2.   Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.

3.   Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.

4.   Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.

5.   Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ειδικές διατάξεις καθορίζουν τις κατηγορίες, τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για :

α.   Το μόνο ή μεγαλύτερο γιό ή αδελφό προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή  στα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

β.     Όσους εκπληρώνουν άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Όσοι επικαλούνται  οικογενειακούς λόγους: Αίτηση και πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας για στρατολογική χρήση, από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όπου προϋπόθεση αποτελεί η ανικανότητα για κάθε εργασία απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο-οι φερόμενος-οι ως ανίκανος-οι για κάθε εργασία δηλώνει-ουν  ότι δεν ασκεί-ούν κάποιο επάγγελμα ή εργασία καθώς και τους λόγους υγείας που επικαλείται-ούνται.

2.   Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού :Αίτηση και πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση σπουδών στην Ελλάδα συνυποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών από την οικεία σχολή ή τις οικείες σχολές.

3.   Η ένοπλη υπηρεσία αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους, από τα οποία προκύπτει η συνολική διάρκεια υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξής και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν.

4.   Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας προκύπτει από έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή Περιφερειακής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

5.  Οι ομογενείς: Αίτηση και επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν η ιδιότητα του ομογενή(απόφαση Περιφερειακής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ) , η διακοπή της μόνιμης κατοικίας σε χώρα του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία (απόσπασμα διαβατηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής Αρχής ή βεβαίωση  αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προέλευσης), καθώς και η έλευση στην Ελλάδα, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1   Από τους στρατευσίμους:Οποτεδήποτε μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, εφόσον με τη μεταφορά τους στους υπόχρεους  μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν υπέχουν παραπέρα  στρατιωτική υποχρέωση .

2.   Από τους οπλίτες: Οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους.

ΓΕΝΙΚΑ

1.  Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί εκπληρώνουν πλήρη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

2.  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή  γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3.   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘA (www.stratologia.gr).

Κάντε ένα σχόλιο