Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τη διαδικασία επιλογής φοίτησης στη ΣΕΘΑ και σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δόθηκε η εξής απάντηση από το ΥΠΕΘΑ: Η φοίτηση στη ΣΕΘΑ μέχρι το έτος 2006 διεξαγόταν με κανονική φοίτηση και με αλληλογραφία. Από το 2006 καταργήθηκε η φοίτηση δι’ αλληλογραφίας και παρέμεινε μόνο η κανονική. Σύμφωνα με την ΠαΔ 3-12/2002/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ για φοίτηση στη ΣΕΘΑ επιλέγονται και καλούνται από το Στρατό Ξηράς οι αξιωματικοί που διάγουν τον τελευταίο χρόνο στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή τον πρώτο χρόνο στο βαθμό του Συνταγματάρχη. Το ΣΑΓΕ με την υπ’ αριθμ «12» Γνωμάτευση της 2ης Συνεδρίασής του στις 12/2/2010, ενέκρινε εκτός από κανονική φοίτηση και φοίτηση με αλληλογραφία, προκειμένου να επιμορφωθεί μεγαλύτερος αριθμός στελεχών και των τριών κλάδων και να καταστούν ικανοί επιτελείς χειριζόμενοι θέματα Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 153/2004«Οργανισμός ΣΕΘΑ».

Κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009 είχε καταργηθεί η φοίτηση δι’ αλληλογραφίας στη ΣΕΘΑ και αρκετά ικανά στελέχη δεν επιλέχθηκαν για φοίτηση, όχι λόγω ακαταλληλότητας, αλλά λόγω περιορισμένων θέσεων για κανονική φοίτηση, με αποτέλεσμα να στερηθούν της παρεχόμενης επιμόρφωσης της σχολής. Το ΓΕΣ με το σήμα υπό στοιχεία SIC:ΒΑΒ/10 0625 ΜΑΪ 2010/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ ζήτησε από τις μονάδες και τους σχηματισμούς να δηλώσουν συμμετοχή όποια από τα στελέχη επιθυμούν να φοιτήσουν δι’ αλληλογραφίας.

Σε κανένα άρθρο του ισχύοντος Νόμου περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των ΕΔ (Ν.2439/96), δεν τίθεται ως προϋπόθεση η αποφοίτηση από τη ΣΕΘΑ για προαγωγή των στελεχών του Στρατού Ξηράς στους ανώτατους βαθμούς. Ο μόνος περιορισμός που τίθεται στο άρθρο 12, είναι η επιτυχής αποφοίτηση από την ΑΣΠ ή ΑΔΙΣΠΟ για τους αξιωματικούς των Όπλων και επιπλέον προσόν –όχι προϋπόθεση– για τους αξιωματικούς των Σωμάτων, ώστε να προαχθούν στο βαθμό του Ταξιάρχου.

Επομένως, η τυχόν επιλογή για φοίτηση στη ΣΕΘΑ αξιωματικών τάξεων ΣΣΕ/81 έως και ΣΣΕ/84 δι’ αλληλογραφίας, δεν έχει ως σκοπό να ευνοήσει την προαγωγή τους σε ανώτατους βαθμούς, αλλά να τους επιμορφώσει σε θέματα Εθνικής Άμυνας, καθώς η μη αποφοίτηση από τη ΣΕΘΑ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την προαγωγή τους στους ανώτατους βαθμούς. Άλλωστε ορισμένοι εξ αυτών έχουν ήδη προαχθεί στο βαθμό του Ταξιάρχου και υπηρετούν κατά την παρούσα περίοδο σε νευραλγικές θέσεις του Στρατού Ξηράς. Τέλος, η ισχύουσα ΠαΔ περί κριτηρίων επιλογής για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, δεν καταργείται και ούτε υπάρχει πρόθεση κατάργησης.

Ακολουθεί το ερώτημα του βουλευτή κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη
Ερώτηση 10318/18 Μαϊ 10 της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με σήμα που εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού με στοιχεία: Sic ΒΑΒ 10/05/06:25/ΔΕΚΠ/ΓΕΣ, αναφέρεται ότι: «Λόγω κενών Θέσεων όσα στελέχη από τις τάξεις ’81, ’82, ’83; ’84 επιθυμούν να φοιτήσουν στη ΣΕΘΑ να υποβάλλουν αναφορά προκειμένου να επιλεγούν».

Επειδή η ενέργεια αυτή του ΓΕΣ καταργεί τα κριτήρια της Πάγιας Διαταγής περί επιλογής στελεχών για φοίτηση στη ΣΕΘΑ δεδομένου ότι τα στελέχη που με το παραπάνω σήμα καλούνται, είχαν αποκλειστεί από την επιλογή φοίτησης στην ΣΕΘΑ, όταν εκαλούντο οι τάξεις τους, αφού δεν εκπλήρωναν τα κριτήρια επιλογής.

Επειδή με τη διαδικασία αυτή, θα επιλεγούν προς φοίτηση Ανώτατοι Αξιωματικοί ενώ, μέχρι σήμερα φοιτούσαν στην ΣΕΘΑ Ανώτεροι Αξιωματικοί.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Αν είναι σε γνώση του η ενέργεια αυτή του ΓΕΣ η οποία ανατρέπει το ισχύον αντικειμενικό καθεστώς επιλογής Αξιωματικών για φοίτηση στην ΣΕΘΑ;

Αν ναι, ποιους Αξιωματικούς θέλει να ευνοήσει και να προαγάγει σε ανώτατους βαθμούς, παρότι μέχρι τώρα δεν φοίτησαν στη ΣΕΘΑ αφού δεν κρίθηκαν ικανοί για φοίτηση όταν κρινόταν η τάξη τους;

Αν αντιλαμβάνεται ότι με τον τρόπο αυτό, αδικεί κατάφορα τους Αξιωματικούς που αποστρατεύτηκαν τον παρελθόντα Μάρτιο από τις συγκεκριμένες τάξεις 1981-84 με αιτιολογικό ότι δεν είχαν φοιτήσει στη ΣΕΘΑ;

Αν προτίθεται να ακυρώσει την παραπάνω εντολή του ΓΕΣ; Αν όχι, πρόκειται να καταργήσει την ισχύουσα Πάγια Διαταγή των κριτηρίων επιλογής για την ΣΕΘΑ; Βάση ποιας διαδικασίας θα επιλέγονται εφεξής οι Αξιωματικοί που θα φοιτούν στη ΣΕΘΑ;

Εάν θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο προάγεται η αξιοκρατία στις
Ένοπλες Δυνάμεις;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο