Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Πυροσβέστες – Οδηγούς για τις ανάγκες των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής (ΤΕΕ Β κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών & Αυτοματισμού ή Γεωτεχνικού της ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας.
• Άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε (+ Γ) με κατοχή της αδείας έως την υποβολή της αίτησης.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την υποβολή της αίτησης .

Επισήμανση
Η κατοχή πτυχίου Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Επιθυμητά Προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε αντικείμενο Πυρασφάλειας ή στην ΕΜΑΚ
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Στρατιωτική θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
• Γνώση χρήσης Η/Υ.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία, αυτοέλεγχος και αυτοπεποίθηση.
• Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των δύο Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@helpe.gr. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης πρόσληψης θα αποστέλλεται άμεσα από την ΕΛ.ΠΕ mail επιβεβαίωσης παραλαβής.

Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης πρόσληψης μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους, στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρας 8Α
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης ΠΟΔΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Παρασκευή 28η Μαΐου 2010.
Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά πρέπει :
• Να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη μόνο αίτηση και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.
• Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα ακυρώνονται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.
Έντυπο πρόσληψης

Κάντε ένα σχόλιο