1. Με τον γενικό όρο «Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν. 1351/83, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, που είναι Έλληνες-ίδες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων Κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού.

Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι υποψήφιοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Οι υποψήφιοι-ες αυτής της κατηγορίας εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές κατόπιν Γραπτών Εξετάσεων που διενεργούνται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Προκαταρτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) που περιλαμβάνουν Αθλητικές – Ιατρικές Εξετάσεις και Ψυχομετρικές δοκιμασίες, οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα του ΥΕΘΑ, σε ενιαίο ποσοστό ίσο με το 3% των εισακτέων της Γενικής Σειράς κάθε Στρατιωτικής Σχολής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

2. Οι Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού για να θεωρηθούν ως υποψήφιοι των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ θα πρέπει να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι: 9-7-2010 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους 1γ και 2στ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ “ΣΤ”» ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης προτίμησης τους, πλην των υποψηφίων που έχουν δηλώσει ΣΙ/ΙΠΤ, οι οποίοι ανεξάρτητα από τη σειρά προτίμησης θα αποστέλουν την αίτηση-δικαιολογητικά τους στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Α7), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες.

3. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων-Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, τηλ.:210 8904126-7, 210 8904093-4-5.

β. Για τη ΣΝΔ: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Χατζηκυριάκειο – Πειραιάς Τ.Κ. 18539, τηλ.: 210 4581337, 210 4581397.

γ. Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ,ΣΙΡ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Α7) Δεκέλεια Αττικής, ΤΓΑ 1010, τηλ.:210 8191724-5-6.

δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού 2 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ.:2310 216948, 2310 962190-1-2.

ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής – Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΤΑ” “Α” ΒΣΤ 902 Βύρωνας Τ.Κ. 16201, τηλ.:210 7675603 210 7675609, 210 7669347.

στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100, τηλ.:24310 38635, 24310 38637, 24310 39632.

ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, Σκαραμαγκάς, Τ.Κ. 12400, τηλ.:210 5531742, 210 5131744, 210 5531755.

4. Το χρονοδιαγραμμα των ενεργειών που θα λάβουν χώρα για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μέχρι και την πρόσκληση των επιτυχόντων-ουσών υποψηφίων της κατηγορίας αυτής στη Σχολή επιτυχίας των, είναι το ακόλουθο:

α. Μέχρι και 9/7/2010 υποβολή δικαιολογητικών στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.
β. Την 26/7/2010, ανακοίνωση ελλιπών δικαιολογητικών απο ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.
γ. Μέχρι και την 16/8/2010 κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικών στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. Η ημερομηνία αυτή θα είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τους στις Σχολές και όχι η ημερομηνία κατάθεσής τους στα ΕΛ.ΤΑ ή άλλο φορέα.
δ. Την 23/8/2010, ανακοίνωση καταστάσεων υποψηφίων με δεκτά δικαιολογητικά.
ε. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) θα διενεργηθούν στις Στρατιωτικές Σχολές πρώτης προτιμήσεως των υποψηφίων, όπως αναγράφεται στην παράγραφο 18 του κυρίου σώματος της παρούσης Εγκυκλίου.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

5. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές για όλους της υποψηφίους των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ και θα διενεργηθούν στις Στρατιωτικές Σχολές πρώτης προτιμήσεώς των. Οι υποψηφίοι-ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενημερωθούν το τρίτο δεκαήμερο Αυγούστου με δική τους ευθύνη από τις Στρατιωτικές Σχολές, τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στις ιστοσελίδες των Σχολών, καθώς και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του Εξωτερικού για το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ καθώς και τον τόπο όπου αυτές θα διεξαχθούν. Λεπτομέρειες που αφορούν τις ΠΚΕ αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ» της παρούσης Εγκυκλίου.

α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης προτίμησης.

β. Ώρα παρουσιάσεως των υποψηφίων στον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ, η 07:00 κάθε ημέρας.

γ. Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού, προσερχόμενοι στον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτές, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το διαβατήριο τους ή την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο ταυτότητος υποψηφίου του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αλλιώς δε θα γίνονται δεκτοί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6. Οι επιτυχόντες-ούσες της κατηγορίας αυτής, με την κατάταξή τους θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, να καταθέτουν βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής της Χώρας προελεύσεώς των με την οποία θα βεβαιούται ότι έχουν εκκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραίτησή τους από την ιθαγένεια της Χώρας αυτής.

7. Οι υποψήφιοι-ες της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών από την κατάταξή των στη Σχολή επιτυχίας των να έχουν παραιτηθεί της υπηκοότητος της Χώρας από την οποία προέρχονται. Η παραίτηση των επιτυχόντων-ουσών από την ιθαγένεια της Χώρας προελεύσεώς των θα βεβαιούται με την προσκόμιση επίσημου κυβερνητικού εγγράφου της Χώρας αυτής, θεωρημένου απο την Ελληνική Προξενική Αρχή της Χώρας προελεύσεως, από το οποίο θα προκύπτει η παραίτηση.

8. Επισημαίνεται ότι οι υπόψη υποψήφιοι-ες θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, διότι εάν αποδειχθεί ότι δεν την γνωρίζουν θα απομακρύνονται των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ στα οποία ενδεχομένως έχουν εισαχθεί, επειδή σύμφωνα με τη διδακτική/εκπαιδευτική διαδικασία που ισχύει, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα και να συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις, που σε κάθε περίπτωση γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

Κάντε ένα σχόλιο