Με το νέο νόμο του ΥΠΕΘΑ τροποποιούνται διατάξεις του ν.3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπου θα επιτρέπεται η απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου, διατηρώντας το σημερινό νομικό καθεστώς και τον ειδικό χαρακτήρα των ΑΣΕΙ και θα διασφαλίζεται η ομαλή, χωρίς κλυδωνισμούς και ασυνέχειες λειτουργία του.
Επίσης, διορθώνονται ατυχείς παρεμβάσεις του ν.3413/2005, όπως η κατάργηση του κοσμήτορα και η συμμετοχή του στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού σε εκλογές των αιρετών ακαδημαϊκών οργάνων.
Εισάγει νέα όργανα: Ακαδημαϊκή Συνέλευση, Εκλεκτορικά Σώματα, μόνο από μέλη Δ.Ε.Π. και διαδικασίες εκλογής των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και του λοιπού διδακτικού προσωπικού, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και το ακαδημαϊκό κύρος των οργάνων αυτών.
Θεσμοθετεί Διασχολικό Συντονιστικό Συμβούλιο ΑΣΕΙ με σκοπό το συντονισμό του έργου των ΑΣΕΙ και την προώθηση πνεύματος διακλαδικότητας, όπου αυτό είναι εφικτό.
Τέλος, επιτρέπει την αυτοδύναμη οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών στα ΑΣΕΙ.

Εξαιρετικά σημαντικός (ίσως καθοριστικός) στη μεταρρύθμιση αυτή ήταν και ο ρόλος του τ. Κοσμήτορα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και νυν Προέδρου του Συλλόγου ΔΕΠ ΣΣΕ,  Καθηγητή Ανδρέα Δημητρίου ο οποίος σιωπηρά και ακούραστα εργάζεται για την αναβάθμιση των ΑΣΕΙ για δύο περίπου δεκαετίες.

Κάντε ένα σχόλιο