Με το άρθρο 80 του νέου νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα στρατιωτικών υποχρεώσεων ατόμων μεγάλης ηλικίας (αυτές παύουν για όσους από την 1η Ιανουαρίου 2011 συμπληρώνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους) και για όσους κατόχους διδακτορικού διπλώματος είχαν λάβει αναβολή κατάταξης ως διαπρέποντες επιστήμονες στο εξωτερικό, προκειμένου να εξαλειφθεί ο αριθμός των σχετικών αιτήσεων αναβολής.

Όμως, πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν για ανυποταξίες ή λιποταξίες που συντελέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις.

Ειδικότερα, όσοι έτυχαν αναβολής κατάταξης ως κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δικαιούνται να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ΠΔ 292/03 (ΦΕΚ 248/30-10-03, τ. Α’), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων αυτών.

Όσοι αντιρρησίες συνείδησης έχουν εκπέσει από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 64 παράγραφος 4 υποπαράγραφοι δ και ε του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή του με το νόμο αυτό και δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, δικαιούνται να ζητήσουν εκ νέου την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Όσοι από τους παραπάνω διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, επειδή δεν εκπλήρωσαν ενόπλως το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων με την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα που διατίθενται εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους, εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξεις του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

Διαβάστε όλο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σχολιάστε τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν.

Κάντε ένα σχόλιο