Σήμερα εφαρμόζεται πλήρως ο κώδικας δεοντολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως δήλωσε πρόσφατα ο ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος . Σε παλαιότερη διαταγή του είχαν καθοριστεί με αυστηρότητα οι κανόνες επαφής των Στελεχών των Ενόπλων με εταιρίες οπλικών συστημάτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή εμπλοκής των αποστράτων αξιωματικών στη διαδικασία αγορά οπλικών συστημάτων. Ακολουθεί η σχετική διαταγή του ΥΕΘΑ

(24.11.2009)

Θέμα: Βασικοί κανόνες δεοντολογίας κατά τις επαφές με εταιρείες οπλικών συστημάτων και αμυντικού υλικού.

Προκειμένου να προστατευθεί το κύρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ασκούν με άκρα τυπικότητα τα καθήκοντά τους,

οι επαφές με εταιρείες οπλικών συστημάτων και αμυντικού υλικού σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας θα διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες δεοντολογίας, η παράβαση των οποίων θα συνιστά πειθαρχικό, τουλάχιστον, παράπτωμα.

Συναντήσεις, συνομιλίες και επαφές θα έχουν μόνον τα αρμόδια στελέχη. Για κάθε επαφή θα ενημερώνεται εκ προοιμίου ο διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας και ο αρχηγός του κάθε επιτελείου ή ο γενικός διευθυντής της οικείας γενικής διεύθυνσης και σε κάθε περίπτωση η ΓΔΑΕΕ.  Κατά τεκμήριο αρμόδια είναι η ΓΔΑΕΕ και μόνον όπου υπάρχει σαφής αρμοδιότητα του οικείου επιτελείου, της ΓΔΟΣΥ ή της ΓΔΠΕΑΔΣ μπορεί να γίνονται επαφές και σ’ αυτό το επίπεδο. Μετά το πέρας της συνάντησης ή της τηλεφωνικής συνομιλίας ή της τηλεδιάσκεψης κ.ο.κ. θα συντάσσεται, όπου προβλέπεται,  πρακτικό και σε κάθε περίπτωση ενημερωτικό σημείωμα για τον αντίστοιχο φάκελο.

Συναντήσεις, συνομιλίες και επαφές μπορούν να γίνονται μόνο με τους εξουσιοδοτημένους επισήμους εκπροσώπους εταιρειών που είναι αντισυμβαλλόμενες του ελληνικού Δημοσίου ή μετέχουν σε ανοικτή διαδικασία. Τέτοιες εταιρείες είναι μόνον οι εταιρείες παραγωγής και όχι εταιρείες αντιπροσώπευσης ή παροχής μεσολαβητικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ενημέρωση από εταιρείες για οπλικά συστήματα που  διαθέτουν ενόψει της κίνησης σχετικής διαδικασίας από το ΥΠΕΘΑ ή επειδή υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο ΕΜΠΑΕ μπορεί να γίνεται μόνον εφόσον τηρούνται αυστηρά οι κανόνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα διαταγή και μόνο στο πλαίσιο της δημόσια γνωστοποιημένης διαβούλευσης για την εξειδίκευση των προδιαγραφών ώστε να μην αποκλείεται καμία διεθνώς υπάρχουσα λύση.

Η πληροφορία για την  πραγματοποίηση συνάντησης, συνομιλίας και εν γένει επαφής θα αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ, εντός της ημέρας που πραγματοποιήθηκε. Για όλες τις σχετικές αναρτήσεις θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ παραπομπή (link) σε ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση.

Για τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαπραγματεύσεις ισχύουν οι σχετικοί κανόνες. Προστίθεται η υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο και η σύνταξη πρακτικού ή ενημερωτικού σημειώματος, ακόμη και αν αυτό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.  Στην αντιπροσωπεία των εταιρειών που είναι αντισυμβαλλόμενες ή συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής ή διαπραγμάτευσης μπορούν να μετέχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι της που δικαιούνται να ασκούν νομίμως παρόμοια δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της αντιπροσωπείας θα περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα πρακτικά – ενημερωτικά σημειώματα καθώς και στις σχετικές αναρτήσεις στο Διαδίκτυο.

Στο πεδίο εφαρμογής της διαταγής μου αυτής εμπίπτουν και οι κάθε είδους (τυπικές και κυρίως άτυπες) επαφές με ορισμένους (λίγους βεβαίως) αποστράτους αξιωματικούς οι οποίοι, επισκεπτόμενοι τα κτίρια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έρχονται σε επαφή με στελέχη των επιτελείων και των γενικών διευθύνσεων εκπροσωπώντας (τυπικά αλλά πολλές φορές και άτυπα και άρα αδιαφανώς) συμφέροντα εταιρειών που διαθέτουν οπλικά συστήματα ή άλλα αμυντικά υλικά ή αντιπροσωπεύουν τέτοιες εταιρείες. Η προσωπική γνωριμία και ιδίως ο σεβασμός προς όσους φέρουν την ιδιότητα του αξιωματικού ε.α. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάμπτει τους κανόνες δεοντολογίας που προβλέπονται στην παρούσα  διαταγή. Η προβλεπόμενη στη νομοθεσία  πενταετία κατά την οποία απαγορεύεται η απασχόληση απόστρατων αξιωματικών σε παρόμοιες δραστηριότητες ισχύει αυστηρά έως τη νομοθετική επέκταση και αυστηροποίηση  της σχετικής απαγόρευσης.

ΙΙ. Θα ακολουθήσει κατάλογος ειδικότερων διαταγών και οδηγιών καθ’ οδόν προς την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Ευάγγελος Βενιζέλος

Κάντε ένα σχόλιο