Η επαναφορά των αποστράτων Αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία τίθεται πλέον σε αυστηρά νομικά πλαίσια μέσω του θεσμού των «Μονίμων Αξιωματικών εξ’ Εφέδρων». Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.3883/2010 οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί, που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία, φέρουν το βαθμό που είχαν πριν από την αποστρατεία τους. Εάν είχε απονεμηθεί σε αυτούς αποστρατευτικός βαθμός τον φέρουν εφόσον νεότερός τους εν ενεργεία Αξιωματικός έχει προαχθεί εν ενεργεία στο βαθμό αυτόν.

Οι Αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία μπορούν να προαχθούν ως εξής:
α. Οι Αξιωματικοί με βαθμό ανάκλησης κατωτέρου Αξιωματικού κατά δύο (2) βαθμούς.
β. Οι Αξιωματικοί με βαθμό ανάκλησης ανωτέρου Αξιωματικού ή Ταξιάρχου και αντιστοίχων κατά ένα (1)
βαθμό.
γ. Δεν επιτρέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού.

Οι παραπάνω προάγονται εφόσον:
α. Συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά τους προσόντα στον ίδιο βαθμό που απαιτείται για να κριθούν με τις αυτές κρίσεις οι μόνιμοι εν ενεργεία ομοιόβαθμοί τους.
β. Έχει προαχθεί εν τω μεταξύ στον ανώτερο βαθμό Αξιωματικός από τους μονίμους Όπλου του ΣΞ, Μαχίμων και Μηχανικών του ΠΝ, ως και Ιπταμένων της ΠA ή του ίδιου Σώματος ή της ίδιας γενικής ειδικότητας Σωμάτων, ο οποίος πριν την αποστρατεία του ήταν νεότερός τους κατ’ αρχαιότητα.
γ. Έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για προαγωγή στο βαθμό χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται για τους μόνιμους ομοιόβαθμους τους, συνυπολογίζοντας τον τυχόν χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθμό προ της αποστρατείας τους, αλλά χωρίς να υπολογίζεται ησυνολική υπηρεσία τους ως Αξιωματικών.

Κάντε ένα σχόλιο