Η Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών,για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως
Κατεβάστε την περίληψη και την προκήρυξη

Κάντε ένα σχόλιο