Δικαιούμενοι Κατάστασης Επιβίβασης
1. Στους υπηρετούντες σε φρουρές νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Ν. Έβρου, Κρήτης και Ν. Κύπρου Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς (μονίμους, εθελοντές, ανακαταταγέντες, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ κ.λπ.) των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν έχουν δηλώσει τη φρουρά που υπηρετούν ως φρουρά συμφερόντων τους, χορηγείται μία (1) Κατάσταση Επιβίβασης (Κ.Ε.) μετ’ επιστροφής ανά ημερολογιακό έτος, εφ` όσον ταξιδεύουν με κανονική ή 4ήμερη άδεια, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με μεταφορικό μέσο της αρεσκείας τους. Στους υπηρετούντες σε άλλες μονάδες πλην των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, χορηγείται, εφόσον η μονάδα δεν ανήκει σε φρουρά δηλωμένη ως φρουρά συμφερόντων τους, μία (1) Κ.Ε. μετ’ επιστροφής ανά ημερολογιακό έτος, εφ’ όσον ταξιδεύουν με κανονική ή 4ήμερη άδεια, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.
2. Στους μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, χορηγούνται τρεις (3) Κ.Ε. μετ’ επιστροφής ανά ημερολογιακό έτος, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.
Ειδικά για τους παραπάνω που ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους απέχει άνω των 500 χλμ. ή βρίσκεται στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και στην Κρήτη είναι δυνατόν η έκδοση δύο (2) Κ.Ε., από το σύνολο των τριών (3) Κ.Ε., με αεροπορικό μέσο μετακίνησης, με την προϋπόθεση ότι η Κ.Ε. εκδίδεται αποκλειστικά για τον παραπάνω τόπο μόνιμης διαμονής.

3. Οι οπλίτες διακρίνονται ως εξής:

α. Οπλίτες πλήρους θητείας.
(1)
Όσοι υπηρετούν 12 μήνες στην Π.Α και στο Π.Ν.
(2)
Όσοι υπηρετούν 9 μήνες στο ΣΞ.
(3)
Όσοι Οπλίτες της ΠΑ και του ΠΝ υπηρετούν 11, 10 ή 9 μήνες σε Μονάδες της Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

β. Οπλίτες μειωμένης θητείας.
(1)
Όσοι υπηρετούν 9 μήνες στην ΠΑ και στο ΠΝ, εκτός της περίπτωσης α(3) του προηγούμενου εδαφίου.
(2) Όσοι υπηρετούν 8 μήνες στο ΣΞ.
(3)
Όσοι υπηρετούν λιγότερο από 9 μήνες στην ΠΑ και στο ΠΝ και λιγότερο από 8 μήνες στο ΣΞ.

4. Στους οπλίτες χορηγούνται Κ.Ε. μετ’ επιστροφής, εφ’ όσον ταξιδεύουν με κανονική άδεια ή με φοιτητική, αγροτική ή αναρρωτική άδεια τουλάχιστον 4 ημέρων, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους ως εξής:
α. Στους οπλίτες πλήρους θητείας, που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους σε μονάδες νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Λήμνου, Δωδεκανήσου και Κρήτης, χορηγούνται μέχρι τρεις (3) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκ των οποίων οι δύο (2) Κ.Ε. είναι δυνατόν να χορηγηθούν για μετακίνηση με αεροπορικό μέσο.
β. Στους οπλίτες πλήρους θητείας, που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου χορηγούνται μέχρι τρεις (3) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκ των οποίων οι δύο (2) Κ.Ε. είναι δυνατόν να χορηγηθούν για μετάβαση με αεροπορικό μέσο ή με αμαξοστοιχίες ποιότητας του ΟΣΕ (INTERCITΥ), εάν ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους απέχει οδικά άνω των 500 χλμ.
γ. Στους οπλίτες πλήρους θητείας, που υπηρετούν σε μονάδες του υπόλοιπου Ελλαδικού Χώρου, χορηγούνται μέχρι τρεις (3) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.
δ. Στους οπλίτες μειωμένης θητείας πλην αυτών της περίπτωσης β (3) της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους σε μονάδες νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Λήμνου, Δωδεκανήσου και Κρήτης, χορηγούνται μέχρι δύο (2) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκ των οποίων η μία (1) Κ.Ε. είναι δυνατόν να χορηγηθεί για μετακίνηση με αεροπορικό μέσο.
ε. Στους οπλίτες μειωμένης θητείας πλην αυτών της περίπτωσης β(3) της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου χορηγούνται μέχρι δύο (2) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκ των οποίων η μία (1) Κ.Ε. είναι δυνατόν να χορηγηθεί για μετάβαση με αεροπορικό μέσο ή με αμαξοστοιχίες ποιότητας του ΟΣΕ (INTERCITΥ), εάν ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους απέχει οδικά άνω των 500 χλμ.
στ. Στους οπλίτες μειωμένης θητείας πλην αυτών της περίπτωσης β(3) της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν σε μονάδες του υπόλοιπου Ελλαδικού Χώρου, χορηγούνται μέχρι δύο (2) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.
ζ. Στους οπλίτες μειωμένης θητείας της περίπτωσης β(3) της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους σε μονάδες νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Λήμνου, Δωδεκανήσου και Κρήτης, χορηγείται μία (1) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί για μετακίνηση με αεροπορικό μέσο.
η. Στους οπλίτες μειωμένης θητείας της περίπτωσης β(3) της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου χορηγείται μία (1) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί για μετάβαση με αεροπορικό μέσο ή με αμαξοστοιχίες ποιότητας του ΟΣΕ (INTERCITΥ), εάν ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους απέχει οδικά άνω των 500 χλμ.
θ. Στους οπλίτες μειωμένης θητείας της περίπτωσης β (3) της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν σε μονάδες του υπόλοιπου Ελλαδικού Χώρου, χορηγείται μια (1) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.
ι. Στους οπλίτες πλήρους θητείας, που υπηρετούν στη Ν. Κύπρο, χορηγούνται μέχρι τρεις (3) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής μετακίνησης, πλην των υπηρετούντων μειωμένη θητεία, στους οποίους χορηγούνται μέχρι δύο (2) Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής μετακίνησης.

5. Για τους εφέδρους Αξιωματικούς και δοκίμους εφέδρους Αξιωματικούς ισχύει ό,τι και για τους Οπλίτες πλήρους θητείας.
Άρθρο 2 Μέσο Ταξιδίου
1. Για το στρατιωτικό προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσης, που μετακινείται με τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ, η Κ.Ε είναι δυνατόν να εκδίδεται με τις αμαξοστοιχίες ποιότητας (INTERCITΥ).
2. Για τις χερσαίες διαδρομές, οι οποίες εξυπηρετούνται από τον ΟΣΕ ή τα Υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, η ΚΕ που δικαιούνται οι Έφεδροι Αξιωματικοί, ΔΕΑ και Οπλίτες που υπηρετούν την θητεία τους, θα εκδίδεται για τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ ή του ΚΤΕΛ, κατ’ επιλογή των δικαιούχων. Ειδικά για τα Κέντρα Κατάταξης Νεοσυλλέκτων, κατ` εξαίρεση των διατάξεων της παρούσης, οι Διοικητές Σχηματισμών και αντιστοίχων δύνανται να εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση και άλλων μέσων μεταφοράς του προσωπικού, εφόσον τούτο κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο, οικονομικά συμφερότερο και χρονικά ποιοτικά προσφορότερο.
2. Για τις θαλάσσιες διαδρομές, θα χορηγείται Κ.Ε. για τα συνήθη επιβατικά Ακτοπλοϊκά πλοία ή για FLYING DOLPHINS & CAΤΑΜΑRΑΝ, τα οποία εκτελούν δρομολόγια σε λιμένες εσωτερικού ή για πλοία τα οποία εκτελούν τοπικά δρομολόγια σε γραμμές μη εξυπηρετούμενες υπό των επιβατηγών πλοίων της τακτικής ακτοπλοΐας.
3. Για τις μικτές διαδρομές η Κ.Ε του ενδιαφερομένου θα εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε συγκοινωνιακό μέσο που εξυπηρετεί την οικεία διαδρομή ή τμήμα αυτής λαμβανομένου υπόψη όμως (όπου αυτό είναι δυνατόν) του συντομότερου δρομολογίου.

Άρθρο 3

Θέσεις Ταξιδευόντων με Καταστάσεις Επιβίβασης
1. Στον ΟΣΕ δικαιούνται να ταξιδεύουν με Κ.Ε.: (α) Στην Α΄ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α΄ θέσης:
Όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Κοινών Σωμάτων.
(β) Στη Β΄ θέση
Όλοι οι λοιποί.
2. Στα ακτοπλοϊκά μέσα:
(α) Διακεκριμένη Α΄ θέση:
Όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Συνταγματάρχες
και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού, της Αεροπορίας και
των Κοινών Σωμάτων. (β) Διακεκριμένη Β΄ θέση: Όλοι οι λοιποί.
3. Στα υπεραστικά λεωφορεία: Δεν υφίσταται διάκριση θέσεων.
4. Στα Αεροπλάνα:
(α) Στην Α΄ θέση Αεροπλάνου: Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας.
(β) Στην Οικονομική θέση: Όλοι οι λοιποί στρατιωτικοί των Ε.Δ που δεν αναφέρονται παραπάνω και δικαιούνται Κ.Ε με αεροπορικό μέσο μετακίνησης.
Άρθρο 4
Λεπτομέρειες Έκδοσης και Χρήσης Καταστάσεων Επιβίβασης
1. Οι Κ.Ε. αποτελούν έγγραφα αποδεικτικά και δικαιολογητικά κίνησης επί πιστώσει για λογαριασμό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, και χρησιμοποιούνται μόνο από τον δικαιούχο ο οποίος δεν έχει δικαίωμα μεταβίβασης.
2. Εκδίδονται σε ειδικά έντυπα από τις εξουσιοδοτούμενες για τον σκοπό αυτό Μονάδες του οικείου Επιτελείου.
3. Σε περίπτωση απώλειας Κ.Ε. δεν καθίσταται δυνατή η δικαιολόγηση, παρά μόνο κατόπιν ειδικής για αυτό Δγής του οικείου Επιτελείου, μετά την εξακρίβωση των συνθηκών απώλειας.
4. Οι Κ.Ε. πρέπει να εκδίδονται από την Μονάδα χορήγησης μέχρι τελικού προορισμού μετ` επιστροφής.
5. Η χορήγηση Κ.Ε., προς καλύτερη παρακολούθηση των δικαιουμένων και αποφυγή καταστρατηγήσεων, να καταχωρείται στα ατομικά έγγραφα των λαμβανόντων αυτές καθώς και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμα προς υποβοήθηση του έργου της μονάδας.
6. Για να δικαιούται Κ.Ε. ο ταξιδεύων, πρέπει επί του εκδιδομένου φύλλου αδείας να αναγράφεται η ένδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται Κ.Ε.
7. Η ισχύς των, λόγω αδείας, χορηγουμένων Κ.Ε. ορίζεται δίμηνη από την έκδοσή τους. Πέραν του διμήνου δεν έχουν καμία ισχύ και πρέπει να επιστρέφονται στην εκδούσα αρχή της μονάδας για ακύρωση. Επίσης υποχρεούται ο στρατιωτικός όπως επιστρέψει στην μονάδα, για ακύρωση, τυχόν μη χρησιμοποιηθείσα από αυτόν Κ.Ε..
8. Για να μη γίνεται χρήση των Κ.Ε., ή των βάσει αυτών εκδοθέντων εισιτηρίων, από ξένα άτομα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου των συγκοινωνιακών μέσων δικαιούνται όπως ελέγχουν κατά την παράδοση της Κ.Ε. ή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, την ταυτότητα των κινουμένων.
1. Για τις μικτές διαδρομές η Κ.Ε. θα εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε συγκοινωνιακό μέσο που εξυπηρετεί την οικεία διαδρομή ή τμήμα αυτής λαμβανομένου υπόψη όμως (όπου αυτό είναι δυνατόν) του συντομότερου δρομολογίου.
2. Για τις αεροπορικές μετακινήσεις οι διοικητές των μονάδων έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την έκδοση εισιτηρίων μέσω του Διαδικτύου στη μικρότερη δυνατή τιμή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την προσφορά των αεροπορικών εταιρειών, που εκτελούν τα αντίστοιχα δρομολόγια. Προς τούτο υποχρεούνται να ενημερώνουν τους δικαιούχους των αδειών, ότι οι τελευταίοι οφείλουν να προγραμματίζουν και να γνωστοποιούν εγκαίρως τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες επιθυμούν να λάβουν άδεια.

Κάντε ένα σχόλιο