Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2011 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν.3883/2010 και όχι του ΠΔ 46/2005, το οποίο καταργείται. Επομένως όσοι απόφοιτοι ΑΣΣΥ πτυχιούχοι ΑΕΙ είχαν δικαίωμα υποβολής αιτήματος μετάταξης με το προϊσχύον καθεστώς, εξακολουθούν να το διατηρούν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νέος νόμος.

Όσον αφορά στους πτυχιούχους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς του Π.Ν. οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μετάταξης μέχρι 30.9.2010, αυτοί θα κριθούν με βάση το νέο καθεστώς με την εκ νέου υποβολή των αιτήσεων από 1.1.2011, καθώς η διοίκηση του Π.Ν. πρόκειται να δρομολογήσει διαδικασίες καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη, αφού εκτιμηθούν οι υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 7356/7-12-2010 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί

Την 15-10-2010 υπέβαλα τη με αρ. πρωτ. 5043/15-10-2010 ερώτηση προς τον Υπουργό ζητώντας να πληροφορηθώ σχετικά με το δικαίωμα μετάταξης των μονίμων Υπαξιωματικών -Ανθυπασπιστών που προέρχονται από ΑΣΣΥ και έχουν πτυχίο ΑΕΙ, όπως αυτό καθορίζεται με τα νέα κριτήρια του πρόσφατου ν. 3883/2010.

Έλαβα την απάντηση ότι «Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2010 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν. 3883/2010 και όχι του Π.Δ. 46/2005, το οποίο καταργείται» ενώ « … όσοι απόφοιτοι ΑΣΣΥ πτυχιούχοι ΑΕΙ είχαν δικαίωμα υποβολής αιτήματος μετάταξης με το προϊσχύον καθεστώς, εξακολουθούν να το διατηρούν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νέος νόμος».

Στο Ν. 3883/2010 δεν προβλέπονται ειδικές μεταβατικές διατάξεις για τους Υπαξιωματικούς που υπέβαλαν αίτηση μετάταξης τον περασμένο Σεπτέμβριο λίγο πριν τη δημοσίευση του νέου νόμου και ενώ είχαν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες από το ισχύον τότε Π.Δ. 46/2005 προϋποθέσεις, δηλαδή 11 έτη πραγματικής υπηρεσίας, πτυχίο ΑΕΙ ανεξαρτήτως ειδικότητας, ουσιαστικά προσόντα σε βαθμό «εξαίρετο» και βαθμό αποφοίτησης από τα σχολεία ειδικότητας τουλάχιστον «λίαν καλώς».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών που δε συγκεντρώνουν τα αυξημένα προσόντα των τίτλων σπουδών που θέτει ο νέος νόμος να χάνουν ουσιαστικά το δικαίωμα μετάταξης που είχαν ήδη κατοχυρώσει με το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Με βάση ποιες νομικές διατάξεις πρόκειται να κριθούν οι αιτήσεις μετάταξης των Υπαξιωματικών του Π.Ν. που υποβλήθηκαν μέχρι 30.9.2010;

2. Εάν πρόκειται να θεσπισθούν μεταβατικές διατάξεις περισσότερο επιεικείς για τους Υπαξιωματικούς του Π.Ν. που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για μετάταξη πριν την εφαρμογή του νέου νόμου, ώστε να μην απολέσουν το δικαίωμα μετάταξης που είχαν θεμελιώσει με το προϊσχύον Π.Δ. 46/2005;

3. Ποιοι τίτλοι ΑΕΙ θα θεωρούνται εφεξής ότι προσδιορίζουν με την ειδικότητα του Αξιωματικού;

O Ερωτών βουλευτής

Νάσος Αλευράς

Κάντε ένα σχόλιο