Ο διακινούμενος όγκος πληροφοριών στο διαδίκτυο, ως γνωστόν, συνεχώς αυξάνεται και, κατά συνέπεια αυξάνονται και οι, μέσω του όγκου αυτού, απειλές κατά της εθνικής μας ασφάλειας. Οι απειλές αυτές, ασύμμετρες κατ’ εξοχήν (ένας διαδικτυακός υποκλοπέας θα μπορούσε, φερ’ ειπείν, να αποδιαρθρώσει τις τηλεπικοινωνίες μιας χώρας και ο προσδιορισμός της ταυτότητάς του να παραμένει εξαιρετικά δύσκολος επί μακρό χρονικό διάστημα) υπαγορεύουν την ανάγκη σχεδιασμού και μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Βουλευτής κ. Παντελής Οικονόμου και ρωτάει τον ΥΕΘΑ:

1. Τι σκέπτεται για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας απέναντι σε απειλές αυτής της μορφής; 2. Τι προτίθεται να προωθήσει σε διϋπουργικό επίπεδο για την αξιοποίηση διαθέσιμων -κρατικών και κοινωνικών -πόρων προς την κατεύθυνση αυτή;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

1. Καταρχάς, δεν διακινείται από το ΥΠΕΘΑ καμιά πληροφορία που άπτεται της εθνικής ασφάλειας μέσω του διαδικτύου. Τα συστήματα που αφορούν σε πληροφορίες εθνικής ασφάλειας δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο στο διαδίκτυο.

2. Το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΘΑ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ώστε να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ταυτόχρονα την ομαλή διακίνηση δεδομένων.

3. Συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το 2004 η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, η οποία αναβαθμίζεται τώρα σε Διοίκηση Κυβερνοάμυνας. Η ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ στο πλαίσιο των σχετικών ρητών και ειδικών εντολών μου που διατυπώθηκαν σε αφιερωμένη στο ζήτημα συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας, εκπονεί πλήρες πολυπαραμετρικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας στον Κυβερνοχώρο. Άλλωστε, με πρωτοβουλία μου το ζήτημα τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο που αποφάσισε να αναλάβει τον σχετικό συντονισμό το ΥΠΕΘΑ. Η ΓΕΘΘΑ/ΔΙΚΥΒ συμμετέχει στις ασκήσεις Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ και διοργάνωσε με επιτυχία την πρώτη εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ» Μάιο του 2010.

Στις ανωτέρω ασκήσεις συντόνισε την δράση των Ε.Δ. και φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, καθιερώνοντας δίαυλο επικοινωνίας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ενώ είναι σε εξέλιξη η σχεδίαση της αντίστοιχης άσκησης για το 2011 με διευρυμένη συμμετοχή τόσο από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα όσο και από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Εκτός των παραπάνω ασκήσεων, συμμετείχε και στην διεξαγωγή της αντίστοιχης άσκησης Κυβερνοάμυνας που διοργάνωσε η ΕΕ το Νοέμβριο του 2010.

Η ΔΙΚΥΒ/ΓΕΕΘΑ συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΑΣΕ, για τον καθορισμό διεθνούς θεσμικού πλαισίου και την διαμόρφωση κοινής αντίληψης Κυβερνοάμυνας.

Η ΔΙΚΥΒ/ΓΕΕΘΑ συνεργάζεται με άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως η ΕΥΠ και η ΕΛΑΣ, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων στον Κυβερνοχώρο απειλών κατά της Εθνικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Οι λεπτομέρειες του υφιστάμενου και εφαρμοζόμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού Κυβερνοάμυνας και Κυβερνοεπίθεσης είναι άκρως απόρρητες. Μπορώ όμως να διαβεβαιώσω τον κ. Βουλευτή ότι το επίπεδο στο οποίο κινούνται στον τομέα αυτό οι Ε.Δ. είναι πολύ υψηλό.

Κάντε ένα σχόλιο