Οι στρατιωτικοί συμμετέχουν σε κάποιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης τους σε κάποιες συγκεκριμένες εργασίες (όπως πχ οι οδοντιατρικές κτλ) με κάποια συγκεκριμένα ποσοστά στο σύνολο της δαπάνης. Επειδή όμως η αξία αυτών των εργασιών, σύμφωνα με την οποία πληρώνονται τα έξοδα που έχουν κάνει για την δαπάνη, είναι σε τιμές παρελθόντων ετών, το αποτέλεσμα είναι να πληρώνονται χαμηλ6τερα με αυτά που πραγματικά πλήρωσαν.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο Γεώργιος Ανατολάκης και ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιό είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων;

2. Πως υπολογίζεται η πληρωμή του αντιτίμου της οποιαδήποτε φύσης δαπάνης υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών που τους αναλογεί και οι τιμές αυτών ποιανού έτους είναι;

3. Προτίθεστε να αναπροσαρμ6σετε την αξία όλων των υγειονομικών εργασιών σε σημερινές τιμές το συντομ6τερο δυνατό;

4. Τί ισχύει με τους συμβεβλημένους ιατρούς με το ΥΠΕΘΑ σε σχέση με τους στρατιωτικούς καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει:
Το πλαίσιο που διέπει την υγειονομική περίθαλψη των στελεχών των Ε.Δ. καθορίστηκε με το ν. 154/75. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 154/75 εκδόθηκε το ισχύον σήμερα ΠΔ 432/83.

Το αντίτιμο της αποζημίωσης των στελεχών για τις δαπάνες ιατρικών-οδοντιατρικών πράξεων ιδίων και μελών οικογενείας τους, υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 19 του ΠΔ 432/83), μείον το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου (άρθρα 7 και 11 του ΠΔ 432/83). Ο μεγαλύτερος αριθμός των ιατρικών-οδοντιατρικών πράξεων έχουν κοστολογηθεί με ΠΔ του 1991 και 1993 (ΠΔ 157/91, ΠΔ 427/91 και ΠΔ 98/93). Ορισμένες ιατρικές πράξεις έχουν κοστολογηθεί προσωρινά, μέχρι την έκδοση σχετικού ΠΔ, με Υπουργικές Αποφάσεις παρελθόντων ετών (1991-1997).

Η αναπροσαρμογή των παραπάνω τιμολογίων εκφεύγει της αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών.
Παρότι το στρατιωτικό προσωπικό και οι λοιποί δικαιούχοι καλύπτονται από το δυναμικό των στρατιωτικών νοσοκομείων και των μονάδων Π.Φ.Υ. των Ε.Δ., συμβεβλημένοι με το ΥΠΕΘΑ ιατροί παρέχουν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες στα μέλη οικογενείας των στρατιωτικών, χωρίς επιβάρυνση των ασφαλισμένων (εκτός της προβλεπόμενης συμμετοχής επί του τιμολογίου του Υ.Υ.Κ.Α.). Για τους ίδιους στρατιωτικούς η περίθαλψη σε ιδιώτες ιατρούς (συμβεβλημένους ή μη) παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 432/83.

Κάντε ένα σχόλιο