Το 2010 ήταν μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από το μαζικό «κύμα» φυγής των δημοσίων υπαλλήλων προς την συνταξιοδότηση. Το 2010 πόσοι υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) του ΥΠΕΘΑ παραιτήθηκαν για να συνταξιοδοτηθούν; Υπάρχουν κενά σε οργανικές θέσεις ; Πώς και π6τε θα καλυφθούν ;  Την ίδια  χρονιά πόσοι υπάλληλοι εποπτευόμενων φορέων από το ΥΠΕΘΑ, Οργανισμών, ΝΠΔΔ κλπ. παραιτήθηκαν για να συνταξιοδοτηθούν (ανά φορέα ή Οργανισμό) ; Υπάρχουν κενά σε οργανικές θέσεις; Πώς και π6τε θα καλυφθούν;

Αυτά ρωτάει ο βουλευτής Κωστής Αϊβαλιώτης για να πάρει την εξής απάντηση από το ΥΠΕΘΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το έτος 2010 δεν συνταξιοδοτήθηκε κανένας υπάλληλος του Πολεμικού Μουσείου, που είναι το μόνο Νομικό Πρόσωπο που εποπτεύει το ΓΕΕΘΑ, ενώ δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

α.         Το έτος 2010 παραιτήθηκαν από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ για να συνταξιοδοτηθούν 600 μόνιμοι υπάλληλοι και 22 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

β.          Στις Μονάδες – Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ προβλέπονται συνολικά 15.078 οργανικές θέσεις και σήμερα υπηρετούν 5.013. Επομένως, οι κενές οργανικές θέσεις είναι 10.065.

γ.         Σε ότι αφορά το θέμα της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, οι εκκρεμότητες στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ σήμερα, αφορούν 195 θέσεις με πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, που δεν έχει υλοποιηθεί και τυχόν μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ, κλπ).

δ.         Αναφορικά με τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από τον κ. ΥΕΘΑ, δια μέσω του ΓΕΣ, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

(1)        ΛΑΕΔ: Το 2010 δεν παραιτήθηκε κανένας υπάλληλος, ενώ οι κενές οργανικές θέσεις, που είναι είκοσι τρεις (23), καλύπτονται με τοποθετήσεις-αποσπάσεις πολιτικού προσωπικού από ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ.

(2)        ΟΣΜΑΕΣ:  Το 2010 παραιτήθηκε ένας (1) υπάλληλος της δυνάμεως ΓΕΣ/ΔΟΙ για ανάγκες του ΟΣΜΑΕΣ, ενώ δεν υπάρχει ΠΟΥ για τον ΟΣΜΑΕΣ και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.

(3)        ΤΑΑΘΠ: Το 2010 δεν παραιτήθηκε κανένας υπάλληλος, ενώ υπάρχουν έντεκα (11) κενές θέσεις που καλύπτονται εν μέρει από στρατιωτικό προσωπικό.

(4)        ΤΕΘΑ:  Το 2010 παραιτήθηκαν τρεις (3) υπάλληλοι, ενώ υπάρχουν οκτώ (8) κενές οργανικές θέσεις.

(5)        ΕΛΟΑΣ: Δεν έχει ΠΟΥ και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι από το ΓΕΣ/ΔΟΙ και το 2010 δεν παραιτήθηκε κανείς.

(6)        ΑΟΟΑ: Το 2010 παραιτήθηκαν λόγω συνταξιοδότησης δύο (2) υπάλληλοι. Οι οργανικές θέσεις Μονίμων Υπαλλήλων είναι είκοσι τρεις (23) εκ των οποίων είναι κατειλημμένες οι έξι (6), πέραν των προβλεπόμενων θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

(7)        ΕΑΑΣ: Το 2010 δεν παραιτήθηκε κανένας υπάλληλος, ενώ δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.

(8)        ΝΙΜΤΣ: Το 2010 αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης εβδομήντα οκτώ (78) άτομα. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι τριακόσιες είκοσι δύο (322) και αναμένεται η πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων μέσω ΑΣΕΠ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

α.         Κατά το έτος 2010 παραιτήθηκαν :

(1)  Από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ  διακόσιοι πενήντα πέντε (255) μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και εκατόν τριάντα τέσσερις (134)  υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΣΕΙΔ).

(2)       Από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ), (εποπτευόμενο φορέα από ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ), δύο (2) μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι.

β.       Κενές οργανικές θέσεις στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, υφίστανται σε όλες τις κατηγορίες και κλάδους καθώς και στο ΜΤΝ.

γ.       Όσον αφορά τις διαδικασίες κάλυψης κενών οργανικών θέσεων, διενεργούνται από το ΑΣΕΠ, μετά την προβολή των αναγκών ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ και έγκρισή τους, από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, σε αναλογία μία (1) πρόσληψη προς πέντε (5) αποχωρήσεις.

δ.        Επισημαίνεται ότι σήμερα υπάρχει αναστολή προσλήψεων σύμφωνα με τον Ν.3833/10 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15.3.2010) και με την οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Α.Π.: ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/οικ.3884/ 18.2.2011), δεν είναι δυνατή η πρόσληψη επιτυχόντων που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες ΑΣΕΠ προγενέστερων ετών, παρά μόνο μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

α.         Το έτος 2010 αποχώρησαν από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης-παραίτησης-θανάτου τετρακόσιοι εξήντα έξι (466) υπάλληλοι (425 ΜΥ και 41 ΣΕΙΔ).

β.         ΄Οσον αφορά τους υπαλλήλους του ΜΤΑ (εποπτευόμενου φορέα από ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ), δεν αποχώρησε κανείς το έτος 2010.

γ.         Οι κενές οργανικές θέσεις στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ καλύπτονται με προσλήψεις τακτικού πολιτικού προσωπικού, οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Για το έτος 2011 υποβλήθηκε αίτημα πρόσληψης μόνιμου πολιτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου στην ΠΑ σύμφωνα με τη ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011/ΥΠΕΣΑΗΔ εγκύκλιο.

δ.         Οι απαιτήσεις σε τακτικό προσωπικό έγιναν με γνώμονα τις εντελώς και απολύτως απαραίτητες ανάγκες για την κάλυψη στοιχειωδών λειτουργιών της ΠΑ και εφαρμόζοντας την αναλογία ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ.

ε.         Επίσης μεταφέρθηκαν με ΚΥΑ από την ΟΑ σε προσωποπαγείς θέσεις στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ σαράντα δύο (42) υπάλληλοι ΣΕΙΔ αορίστου χρόνου και αποδέχθηκαν τη θέση τριάντα πέντε (35), ενώ εκκρεμούν οι μετατάξεις δύο (2) υπαλλήλων από τον ΟΣΕ -ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμφωνα με το Ν. 3891/10.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Το έτος 2010 κανείς υπάλληλος του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων δεν παραιτήθηκε για να συνταξιοδοτηθεί, ενώ δεν υπάρχουν κενές θέσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το έτος 2010 αποχώρησαν τετρακόσιοι δέκα (410) εργαζόμενοι, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν έχει οργανικές θέσεις Το οργανόγραμμα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3899/2010 η Εταιρεία υπήχθη στις διατάξεις των άρθρων 15-21 του Ν.3891/2010, στις οποίες εκτός των άλλων προβλέπεται η κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και ο προσδιορισμός του αναγκαίου αριθμού προσωπικού, διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Κάντε ένα σχόλιο