Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι συναρμόδιοι Υπουργοί υποστηρίζουν ότι έχει τεθεί σ’ εφαρμογή σχέδιο για την κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών, δημόσιων φορέων και υπηρεσιών, με γνώμονα τον περιορισμό του σπάταλου και διεφθαρμένου Κράτους. Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού διέρχεται μέσα από τον Καλλικράτη για τη Δημόσια Διοίκηση και το έργο Λευκή Βίβλος για την αναμόρφωση του Κράτους που )’χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Σχετική δέσμευση έχει αναληφθεί, άλλωστε, και στο πλαίσιο του Μνημονίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του οποίου, τον επόμενο μήνα Θα πρέπει να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση η αιτιολογική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου.

Παρά τις μεγαλόστομες αυτές διακηρύξεις και δεσμεύσεις, όμως, παρά την ψήφιση του νόμου 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα», και παρά τις θυσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, τα λειτουργικά έξοδα του Κράτους δεν μειωθήκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών και οι στόχοι που είχαν τεθεί διαψεύσθηκαν. Αντιθέτως, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού «Επίκαιρα», το οποίο παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία, τους 18 μήνες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σημειώθηκε ραγδαία διόγκωση του Κράτους: Μεταξύ άλλων, ιδρύθηκαν 41 Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, νομικά πρόσωπα και Αυτοτελείς Υπηρεσίες, 386 Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα, 11 Αυτοτελή Γραφεία, 2 Ανεξάρτητες Αρχές, 3 Ινστιτούτα, 701 Συμβούλια, ενώ συστήθηκαν 8.005 νέες θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι να έχει επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός με πάνω από 115 εκ. ευρώ ετησίως.

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι ερωτώντες Βουλευτές κ. Χρήστος Ζώης, κ. Αποστολάκος Γρηγόριος, κ. Βαγιωνάς Γεώργιος και ρωτάνε τον ΥΕΘΑ

1. Πόσοι φορείς, υπηρεσίες. οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ανώνυμες εταιρείες, γενικές και ειδικές γραμματείες κλπ έχουν συσταθεί από τις 5.10.2009 στο Υπουργείο σας; Με τι ετήσιο κόστος ο καθένας;

2. Πόσες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία έχουν συσταθεί από τις 5.10.2009 στους φορείς του Υπουργείου σας; Ποιο το ετήσιο κόστος του καθενός;

3. Πόσες νέες θέσεις, μόνιμου προσωπικού, προσωπικού αορίστου χρόνου, προσωπικού ορισμένου χρόνου ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού έχουν συσταθεί από τις 5.10.2009 στους φορείς του Υπουργείου σας, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου; Ποιο το ετήσιο κόστος της πλήρωσης: Για τις μετατάξεις ή αποσπάσεις να προσδιορισθεί η μισθολογική διαφορά και τα επιπλέον επιδόματα ή υπερωρίες που καταβάλλονται.

Να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες καθώς και τα ΦΕΚ με τις ανωτέρω συστατικές πράξεις: Νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις του Πρωθυπουργού, Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου κλπ.

Σε απάντηση τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Από τις 5 Οκτ 2009 έως σήμερα στο ΥΠΕΘΑ:

α.         Δεν έχουν συσταθεί φορείς, υπηρεσίες, οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ανώνυμες εταιρείες, γενικές και ειδικές γραμματείες κλπ.

β.         Δεν έχουν συσταθεί Γενικές Διευθύνσεις,  Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία.

γ.         Η σύσταση νέων θέσεων εργασίας πολιτικού προσωπικού, κατά Γενικό Επιτελείο έχει ως εξής:

ΓΕΕΘΑ

Δεν συστήθηκε καμία θέση πολιτικού προσωπικού, με οποιαδήποτε μορφή εργασίας (Μονίμου προσωπικού — Προσωπικού με σύμβαση αορίστου/ορισμένου χρόνου — Ειδικού επιστημονικού προσωπικού).

ΓΕΣ

Συστήθηκαν στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ είκοσι έξι (26) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφερομένων πρώην υπαλλήλων των εταιρειών «Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ», «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες ΑΕ», και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ», οι οποίες καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων.

ΓΕΝ

Συστήθηκαν στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ είκοσι τρεις (23) συνολικά προσωποπαγείς θέσεις για τη μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις εταιρείες «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες ΑΕ», «Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ», καθώς και από τον «Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας». Συγκεκριμένα:

α.         Συστήθηκαν είκοσι (20) προσωποπαγείς θέσεις για τη μεταφορά πρώην προσωπικού με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις εταιρείες «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες ΑΕ», «Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ» στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3717/08 (ΦΕΚ 239/τ. Α’/26-11-2008), «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις».

β.         Συστήθηκαν τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις για τη μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τον «Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας» στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3891/10 (ΦΕΚ 188/τ. Α’/4-11-2010) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» και του Ν.3899/10 (ΦΕΚ 212/τ. Α’ /17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».

Επισημαίνεται ότι πέραν των συσταθέντων ως ανωτέρω είκοσι τριών (23) προσωποπαγών θέσεων στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, από 5-10-2009 έχουν καταργηθεί εκατόν πενήντα (150) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω απολύσεων και παραιτήσεων του εν λόγω προσωπικού, σύμφωνα τα οριζόμενα στο ΠΔ 290/02 (ΦΕΚ 260/τ.Α’/24-10-2002) «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ».

Από τα ανωτέρω τεκμαίρεται ότι οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, έχουν μειωθεί από 5-10-2009 έως σήμερα κατά εκατόν είκοσι επτά (127).

ΓΕΑ

α.         Με τη Φ.471.11/ΑΔ.567168/ Σ.2977/4-10-10/ΓΕΑ/Β5 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 970/Τ.Γ΄/11-10-2010, διορίστηκε Απόφοιτος της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που συστήθηκε με την απόφαση στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ. Η ανωτέρω προσωποπαγής θέση καταργείται με την κατ΄ οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της ανωτέρω υπαλλήλου.

β.         Με τη Φ.471.26/ΑΔ.568126/Σ.3338/13-10-10/ΓΕΑ/Β5 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3717/08 στο ΦΕΚ 1100/Τ.Γ΄/15-11-2010, μεταφέρθηκαν τρεις (3) πρώην υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε, Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την κατ΄ οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης της απόφασης μεταφοράς για δύο (2) από τους ανωτέρω τρεις (3) υπαλλήλους, λόγω συνταξιοδότησής τους.

γ.         Με τη Φ.471.26/ΑΔ.568125/Σ.3337/13-10-10/ΓΕΑ/Β5 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3717/08 στο ΦΕΚ 1100/Τ.Γ΄/15-11-2010, μεταφέρθηκαν τριάντα πέντε (35) πρώην υπάλληλοι κλάδου ΔΕ των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε, Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την κατ΄ οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκλησης της απόφασης μεταφοράς για τρεις (3) από τους ανωτέρω τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους, λόγω συνταξιοδότησής τους.

δ.         Με τη Φ.471.26/ΑΔ.568124/Σ.3336/13-10-10/ΓΕΑ/Β5 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3717/08 στο ΦΕΚ 1109/Τ.Γ΄/17-11-10, μεταφέρθηκε ένας (1) πρώην υπάλληλος κλάδου ΥΕ των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε, Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ. Η θέση αυτή καταργείται με την κατ΄ οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερομένου υπαλλήλου.

ε.         Με τη Φ.471.26/ΑΔ.892/Σ.40/23-3-11/ΑΝΥΕΘΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.9 του Ν.3891/10 και του άρθρου 2 παρ.22 του Ν.3899/10 στο ΦΕΚ 224/Τ.Γ΄/6-4-11, μεταφέρθηκαν δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνικού των ΟΣΕ ΑΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του  ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ. Οι ανωτέρω θέσεις καταργούνται με την κατ’ οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

Το συνολικό κόστος πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων, για το έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των 91.547,86 €, εκ των οποίων η μισθολογική διαφορά ήταν 15.418,57 €, με σύνολο επιδομάτων 9.069,19 €.

Για το έτος 2011 το συνολικό κόστος πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 693.676,84 €, με σύνολο επιδομάτων 108.830,28 €.

Επισημαίνεται ότι η μετάταξη/μεταφορά των ανωτέρω θέσεων διενεργείται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Ερώτηση και ΑΚΕ 15788/747/4-5-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Κάντε ένα σχόλιο