Η υπ’ αριθμόν 16430/17-05-2011 γραπτή ερώτηση Βουλευτών αναφορικά με την απονομή ξίφους στους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, έφερε στην επιφάνεια παρόμοια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι Αξιωματικοί στους υπόλοιπους δυο κλάδους του Ελληνικού Στρατού. Συγκεκριμένα, το προβλεπόμενο ξίφος δεν έχουν παραλάβει οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας. Όπως αναφέρουν, η τελευταία, τελετή απονομής ξίφους σε Υπαξιωματικούς που προάχθηκαν στο βαθμό του Αξιωματικού, έλαβε χώρα το 1995. Παράλληλα, υπάρχει σημαντικός αριθμός αιτήσεων για την απονομή του ξίφους από τα Στελέχη αυτά, οι οποίες όμως έμειναν ανεκπλήρωτες. Υπενθυμίζεται ότι η απονομή ξίφους αποτελεί -επιβράβευση της Πολιτείας απέναντι τους για την ευδόκιμη υπερδεκαετή σταδιοδρομία τους ως Υπαξιωματικοί στις Ένοπλες Δυνάμεις και τέτοιες παραλείψεις προκαλούν την απαξίωση του φρονήματος τους.

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι  Βουλευτές κ. Ανατολάκης Γεώργιος και κ. Κοραντής Ιωάννης και ρωτάνε τον ΥΕΘΑ

1. Αληθεύουν οι διαμαρτυρίες των Αξιωματικών εξ Υπαξιωματικών αποφοίτων των παραγωγικών Σχολών ότι έχουν να παραλάβουν τα ξίφη τους από το 1995;

2. Σε περίπτωση θετικής απάντησης σε ποιες κινήσεις προτίθεστε να προβείτε και πότε θα γίνει αυτό, ώστε να τους απονεμηθούν τα ξίφη και να ανταμείψει με αυτό τον τρόπο η Πολιτεία την πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία που προσέφεραν οι συγκεκριμένοι Αξιωματικοί;

Σε απάντηση τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει για κάθε επιτελείο ως εξής

ΓΕΣ

Το ΓΕΣ δεν προέβη στην προβλεπόμενη (αρχική) χορήγηση ξιφών σε Αξιωματικούς προερχόμενους από ΣΜΥ και μη παραγωγικές σχολές, από το έτος 2001 και μετά. Οφείλει ξίφη σε αποφοίτους της ΣΜΥ Τάξεως 1982 και μετέπειτα, οι οποίοι μαζί με τους λοιπούς δικαιούχους Αξιωματικούς προερχόμενους από μη παραγωγικές Σχολές, ανέρχονται σε περίπου 4.000 στελέχη. Η μη υλοποίηση της υπόψη χορήγησης οφείλεται σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση προμηθειών, κυρίως λόγω απορρίψεων των προσκομιζόμενων δειγμάτων, από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων και από το Χημείο Στρατού (ΧΗΣ).

Οι ετήσιες ανάγκες του Σ.Ξ. (απόφοιτοι παραγωγικών σχολών ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ και προαγόμενοι στον βαθμό του Ανθλγού), ανέρχονται σε 1.000 ξίφη περίπου.

Προκειμένου να καλυφθούν διαχρονικές και τρέχουσες ανάγκες σε ξίφη Ανθυπολοχαγών παραγωγικών σχολών και αντιστοίχων προερχομένων από ΣΜΥ, το ΓΕΣ προέβη κατά περίπτωση στις παρακάτω ενέργειες:

α. Εισηγήθηκε στην ιεραρχία από το έτος 2006 και εγκρίθηκε η προμήθεια μέσω της ΔΠΜ/ΑΣΔΥΣ, 2.500 ξιφών. Ο διαγωνισμός για την προμήθειά τους διενεργήθηκε 2 φορές χωρίς αποτέλεσμα, καθόσον οι 2 συμμετέχουσες εταιρείες προσκόμισαν δείγματα τα οποία απορρίφθηκαν κατά τους χημικούς ελέγχους, επειδή παρουσίασαν αποκλίσεις σε σχέση με την προδιαγραφή της Υπηρεσίας. Κατόπιν νεότερης εισήγησης της ΔΥΠ/ΓΕΣ, τον Φεβρουάριο 2009, η ΔΠΜ/ΑΣΔΥΣ διενήργησε νέο διαγωνισμό για 1.000 ξίφη, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο στάδιο ανάδειξης μειοδότη.

β. Ζήτησε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Φεβρουάριο 2008, τη χορήγηση εξουσιοδότησης, για την προμήθεια με μέριμνα της Υπηρεσίας των αναγκαιούντων ξιφών και δόθηκε εξουσιοδότηση μόνο για την προμήθεια 1.500 ξιφών. Ο διαγωνισμός για την προμήθειά τους υλοποιείται από τη ΔΠΜ/ΑΣΔΥΣ και διενεργήθηκε μία φορά αλλά λόγω απόρριψης των προσφορών, για αποκλίσεις των δειγμάτων, ματαιώθηκε και επαναλαμβάνεται. Μέχρι σήμερα έγινε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και συνεχίζονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης τού διαγωνισμού.

γ. Κατόπιν έγκρισης της Ιεραρχίας, τοποθέτησε παραγγελία, το Δεκέμβριο 2008, στη ΝΑMSΑ για 4.000 ξίφη, αξίας 960.000 €. Έχει γίνει η διακήρυξη του διαγωνισμού από τον Οργανισμό, κατατέθηκαν 5 προσφορές από εταιρείες στο τέλος Ιουλίου 2009, εκ των οποίων η μία απορρίφθηκε και οι υπόλοιπες αξιολογήθηκαν. Τον Ιανουάριο 2011, υπογράφηκε σχετική σύμβαση μεταξύ ΝΑMSΑ και της Γερμανικής εταιρείας «WEYERSBERG, KIRSCHHBAUM UND CIE (WKC)», για 4.000 ξίφη, από τα οποία 350 παραδόθηκαν στις 9 Ιουνίου 2011 και τα υπόλοιπα θα παραδοθούν τμηματικά έως 31 Οκτωβρίου 2011.

δ. Προέβη στην ένταξη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Οκτώβριο 2008, 1.500 ξιφών Π/Υ 360.000 € με το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) 2009 και τον Ιούλιο 2009 δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη 38/09 για τη διενέργεια διαγωνισμού. Επιπλέον, ζήτησε την ένταξη 1.500 ξιφών στο ΕΠΠ 2010 και 1.500 στο ΕΠΠ 2011. Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέχρι σήμερα δεν έχει εντάξει κανένα υλικό στα ΕΠΠ 2010-11, καθόσον απαιτούν πρώτα τη μεταφορά πιστώσεων για το σύνολο των υλικών, ήτοι 60.000.000,00 € περίπου, για να προβούν σε διακηρύξεις αντίστοιχων διαγωνισμών. Το ΓΕΣ έχει μεταφέρει συνολικά πιστώσεις ύψους 15.700.000,00 € οι οποίες καλύπτουν μόνο τις ήδη υπάρχουσες υπογεγραμμένες συμβάσεις. Κατά συνέπεια αναμένεται να μην υλοποιηθούν τα ΕΠΠ 2010-11.

Με την παραλαβή των ξιφών της σύμβασης του Ιανουαρίου 2011 και των διαγωνισμών της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, για τους οποίους έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και εφόσον υλοποιηθούν ομαλά, εκτιμάται ότι θα καλυφθούν όλες οι υφιστάμενες ανάγκες για όλους τους δικαιούχους εντός του 2011.

ΓΕΑ

Από το έτος 1995 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε χορηγήσεις ξιφών κατά τα έτη 1999, 2000, 2005, 2008 και 2009. Ο αριθμός των ξιφών που διανεμήθηκαν κατά τα έτη αυτά ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα (4484) τεμάχια.

Όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών λοιπού δικαιούχου προσωπικού στο οποίο δεν έχει απονεμηθεί ξίφος, έχουν ήδη εκδηλωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειας προμήθειας, στο πλαίσιο των διατιθέμενων για το σκοπό αυτό πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κάντε ένα σχόλιο