Σύμφωνα με το προεκλογικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ το οποίο του εξασφάλισε την ψήφο του ελληνικού λαού και την ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας,  στα θέματα Πώλησης Κρατικών Επιχειρήσεων και ιδιαίτερα  Στρατηγικού Χαρακτήρα, όπως είναι και οι Επικοινωνίες και ιδιαίτερο ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, για το ποσοστό που κατέχει ο Μέτοχος Ελληνικό Δημόσιο, ήταν ξεκάθαρο ότι αυτές δεν πρόκειται να πουληθούν.

Σήμερα, η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Κυρίαρχο Μέτοχο Deutsche Telekom την πώληση ποσοστού 10% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο έναντι του αστείου τιμήματος των 400 εκατ. €. Η συμφωνία αυτή προκαλεί έκπληξη ακόμα και στον διεθνή τύπο, με χαρακτηριστικό το άρθρο της “The Wall Street Journal’’ όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η γερμανική εταιρεία είχε αποκτήσει το 30% των μετοχών του ΟΤΕ έναντι 4 δις € και τώρα αποκτά άλλο ένα 10% έναντι 400εκατ €! Ο υπότιτλος μάλιστα του άρθρου είναι «Η Ελλάδα πουλά – φθηνά – η Γερμανία αγοράζει». Πρόκειται για μία κατάφορη κλοπή σε βάρος του ελληνικού λαού ενώ ταυτόχρονα εκχωρούνται και ουσιαστικό δικαιώματα του δημοσίου, αφού πλέον δεν θα έχει το δικαίωμα ούτε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων!

Με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση ο Υπουργός Οικονομικών, παίρνει μια τέτοια πολιτική απόφαση, που είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ με τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης, αλλά και έρχεται σε αντίθεση με το Σύνολο των Εργαζομένων στον ΟΤΕ όσο και με την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού όπως αυτός τουλάχιστον εκφράστηκε στις τελευταίες Εθνικές εκλογές, είναι ένα ερώτημα που καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μπει στον «κόπο» να μας απαντήσει η κυβέρνηση του Μνημονίου.

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι Βουλευτές κ. Γιάννης Δημαράς, κ. Βασίλης Οικονόμου και ρωτάνε τον ΥΕΘΑ:

1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η Ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου από την ΠΩΛΗΣΗ του ποσοστού του στον ΟΤΕ στην Deutsche Telekom, σε σχέση με τις τιμές του Νοεμβρίου 2009;

2. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα απολυθούν εργαζόμενοι στον ΟΤΕ;

3. Με ποια ακριβώς διαδικασία θα διασφαλίσετε την τήρηση του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ των Επικοινωνιών για τους Έλληνες πολίτες;

4. Θα περιέρχεται ο έλεγχος των κυκλωμάτων του ΟΤΕ στην ΕΛΛΑΔΑ σε περίπτωση Πολέμου, με ξένη χώρα;

5. Ποια ήταν τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου όλο αυτό το διάστημα που Κυρίαρχος Μέτοχος του ΟΤΕ είναι  Deutsche Telekom και ποια θα ήταν σε περίπτωση που δεν είχε πωληθεί από το δημόσιο το ποσοστό του στην πιο πάνω γερμανική εταιρεία;

6. Ποιο ήταν το κόστος τελικά για τον ελληνικό λαό της πώλησης του ποσοστού του δημοσίου στην Deutsche Telekom, συνυπολογίζοντας όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου (πχ εθελουσία έξοδος κτλ);

7. Τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι πρόκειται νια ξεπούλημα σε τιμή ευκαιρίας σε σύγκριση μάλιστα με το αντίτιμο που έδωσε η ίδια  εταιρεία για το 30% του ΟΤΕ;

Σε απάντηση τους ο ΥΕΘΑ δηλώνει

Στο ΝΔ 17/1974 (άρθρο 21 παρ. γ) ορίζεται ότι:

«Κηρυχθείσης της Πολιτικής Κινητοποιήσεως, επιτρέπεται όπως, δι’ αποφάσεων των αρμοδίων Υπουργών και των Νομαρχών, εγκρίσει του Πρωθυπουργού:

Υποχρεώνονται αι βιομηχανικαί, εμπορικαί και πάσης φύσεως ιδιωτικαί επιχειρήσεις, ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμοί να θέτουν εις την διάθεση του κράτους το προσωπικόν, τας πάσης φύσεως εγκαταστάσεις των, το υλικόν, τας πρώτας ύλας ή τα προϊόντα των και να εκτελούν οιασδήποτε υπηρεσίας δια την ικανοποίησην των αναγκών της Εθνικής Αμύνης».

Στο άρθρο 11 παρ. 16 υποπαρ. β του Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τον Ν.3883/2010 ορίζεται ότι:

«Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ σε  περίοδο πολέμου ή Γενικής Επιστράτευσης ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, ο Α/ΓΕΕΘΑ επιπλέον έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αναλαμβάνει μετά από την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς το ΚΥΣΕΑ, υπό την δικαιοδοσία του, οργανισμούς και επιχειρήσεις δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι δραστηριότητες κρίνονται από το ΚΥΣΕΑ ότι συμβάλλουν στην άμυνα και ασφάλεια της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή μετέχουν στο ΚΥΣΕΑ με δικαίωμα ψήφου και οι αρμόδιοι υπουργοί».

Στο άρθρο 1 παρ. 4θ του Ν.2246/1994 αναφέρεται ότι:

«Σε περίπτωση πολέμου επιστράτευσης ή άλλης δημόσιας ανάγκης, το κράτος δύναται να θέσει υπό την άμεση ή έμμεση διοίκηση του, τμήμα ή ολόκληρη την τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα οποιουδήποτε φορέα. Η λήψη του μέτρου αυτού και ο χρόνος διάρκειάς του, αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών Επικοινωνιών».

Στο άρθρο 17 παρ. 17.4 της σύμβασης πώλησης μετοχών του ΟΤΕ  και της συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG, η οποία κυρώθηκε με το Ν.3676/2008 (ΦΕΚ Α΄139) ορίζεται ότι «Τα Μέρη συμφωνούν ότι ο ΟΤΕ θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) σε θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία».

Στα άρθρο 2.1.17 (παρ. γ) του Κανονισμού Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίζεται ότι:

«Το πρόσωπο που παρέχει Δημόσια Δίκτυα ή/και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο κοινό συνεργάζεται με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ο πάροχος οφείλει να συνεργάζεται με τις Αρμόδιες Αρχές και να εφαρμόζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο, σχέδιο εκτάκτων αναγκών με το οποίο θα προσδιορίζεται η διαδικασία με την οποία θα παρέχει υπηρεσίες σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη και για όσο διάστημα αυτή υφίσταται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Επιπρόσθετα των ανωτέρω και για την εφαρμογή αυτών, σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, σας γνωρίζουμε ότι υφίσταται σχετικό σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την ονομασία «ΕΓΝΑΤΙΑ» το οποίο στη παρούσα φάση ευρίσκεται σε στάδιο αναθεωρήσεως με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κάντε ένα σχόλιο