Όλα τα στελέχη του ΥΠΕΘΑ πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό γνωρίζουν τι “προσόντα” χρειάζονται για να πάρεις απόσπαση στο εξωτερικό. Οι αποδοχές είναι τεράστιες ενώ η αναβάθμιση του βιογραφικού ήταν δεδομένη. Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες για τους σχετικούς μισθούς και επιδόματα:

Με τη παρ. 2 του άρθρου 17 του νόμου 2685/1999, προβλέπεται η καταβολή στο προσωπικό που μεταβαίνει στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, επιδόματος αλλοδαπής σε ποσοστό επί του επιδόματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη στην χώρα μετάβασης.

Το ανωτέρω ποσοστό καθορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 2/72045/0022/7-10-1999 (ΦΕΚ 1880/1999 Β΄), ενώ το ύψος του επιδόματος του Έλληνα πρέσβη καθορίστηκε με άλλες Υπουργικές Αποφάσεις. Επισημαίνεται, ότι επί των αναγραφόμενων ποσών των σχετικών ΥΑ έχει επέλθει μείωση κατά 12% και 8%, σε εκτέλεση των διατάξεων των νόμων 3833/10 και 3845/10 αντίστοιχα.

Επίσης προβλέπεται η καταβολή του μισθού τους στην Ελλάδα, εκτός από το επίδομα της παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν.3205/2003 (επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας).

Πλέον του επιδόματος αλλοδαπής και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/19609/0022/14-4-2006 (ΦΕΚ 553/2006 Β΄), στους ανωτέρω καταβάλλεται :

(α) Επίδομα στέγης ίσο με το 10% του επιδόματος του Πρέσβη της εκάστοτε χώρας, στην περίπτωση που δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία από το Δημόσιο στη χώρα αυτή.

(β) Επίδομα τέκνων ίσο με τα ακόλουθα ποσοστά επί του επιδόματος του Πρέσβη της εκάστοτε χώρας :

(i) 8% για κάθε τέκνο ηλικίας μέχρι 6 ετών.

(ii) 12% για κάθε τέκνο ηλικίας από 7 μέχρι 12 ετών.

(iii) 16% για κάθε τέκνο ηλικίας από 13 μέχρι 18 ετών ή 24 ετών εφόσον αποδεδειγμένα φοιτά σε Ανώτερα ή Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν.3205/2003.

Επίσης, στο υπόψη προσωπικό καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.2685/1999:

(α) Τα έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους.

(β) Οι δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους.

(γ) Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.

Με την Υπουργική Απόφαση Φ.471.7/35/2503/Σ.723/31-7-2002 (ΦΕΚ 1018/2002 Β΄), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις ΥΑ Φ.471.7/60/3282/Σ.940/1-11-02 (ΦΕΚ 1409/2002 Β΄), Φ.471.7/74/1874/ Σ.502/18-6-03 (ΦΕΚ 799/2003 Β΄), Φ.471.7/13/1195/Σ. 386/7-5-04 (ΦΕΚ 665/Β΄/2004) και Φ.471.7/24/1734/Σ.543/14-6-04 (ΦΕΚ 888/Β΄/2004), καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ στις Ελληνικές Πρεσβείες και λοιπές θέσεις στο Εξωτερικό.

Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού κάθε Γενικού Επιτελείου που έχει την ευθύνη για τη στελέχωση των θέσεων του εξωτερικού, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μεριμνά για τη σύνταξη και υποβολή για υπογραφή στον Ειδικό Γραμματέα, προκήρυξης συνολικά όλων των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν κατά το επόμενο έτος. Η προκήρυξη αυτή κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες που υπηρετούν υπάλληλοι των κλάδων από τους οποίους προβλέπεται να πληρωθούν οι θέσεις αυτές.

Όλες οι προβλεπόμενες από την ΥΑ διαδικασίες, δηλ. υποβολή αιτήσεων υποψηφίων, έλεγχος αιτήσεων και σύνταξη πίνακα υποψηφίων, συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, ορισμός εξεταστή για την ξένη γλώσσα, διενέργεια εξετάσεων, υποβολή πρακτικού από την τριμελή επιτροπή, επιλογή υπαλλήλου και έκδοση απόφασης τοποθέτησής του από τον κ. ΥΕΘΑ, πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι την 31 Μαρτίου έκαστου έτους. Ανώτατο όριο παραμονής στο εξωτερικό ορίζεται η τριετία και δεν επιτρέπεται παράταση παραμονής.

Οι υπάλληλοι των ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ δεν είναι αποσπασμένοι αλλά τοποθετημένοι σε θέσεις εξωτερικού που προβλέπονται από τους ΠΟΥ του ΓΕΕΘΑ. Σε πολλές από αυτές τις θέσεις δεν θα τοποθετηθούν νέοι υπάλληλοι μετά τη λήξη της θητείας τους καθόσον αυτές καταργούνται σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.

Κατ΄ εξαίρεση, αποσπάται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, εντός μηνός Αυγούστου 2011, μία υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β΄ στο Γραφείο ΑΚΑΜ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ, μετά από αίτησή της λόγω συνυπηρέτησης και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου της, μονίμου υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 6 του Ν.3566/07 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.3712/08. Επισημαίνεται ότι η υπάλληλος λαμβάνει αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού οι οποίες καταβάλλονται από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ και δεν δικαιούται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, ενώ οι αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου.

Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ στην Ερώτηση 20227/21-7-2011 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί

Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό σε Πρεσβείες και Προξενεία, αποσπώνται υπάλληλοι για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεται να μας απαντήσει ποιοι οι μισθοί και ποιο το επιμίσθιο αυτών των υπαλλήλων (στο εξωτερικό και στην Ελλάδα);

2) Ποια τα προνόμια που έχουν αυτοί οι υπάλληλοι: Εισιτήρια, ενοίκια, δίδακτρα κ.λ.π.;

3) Ποια είναι η χρονική διάρκεια της απόσπασης και με ποια κριτήρια επιλέγονται οι υπάλληλοι αυτοί;

Ο ερωτών βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο