Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) αποτελούν τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στον επαγγελματικό σύγχρονο στρατό. Καθώς πολλοί εξ αυτών είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, εδώ και χρόνια διεκδικούν από την πολιτεία ανάλογη βαθμολογική εξέλιξη με αυτή των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών των Υπαξιωματικών.

Όπως είχα τονίσει σε προηγούμενη ερώτησή μου, στο Ν. 388312010 σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, προβλέφθηκε η δυνατότητα των ΕΜΘ, υπό προϋποθέσεις, να μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών με την ειδικότητά τους προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου.

Όμως, στο άρθρο 1, περίπτ. ιστ, του ίδιου νόμου εισήχθη ένας ορισμός που αναιτιολόγητα δημιουργεί συνθήκες άνισης αντιμετώπισης μεταξύ των ΕΜΘ, αποκλείοντας ουσιαστικά τους αποφοίτους ΤΕΙ από το εν λόγω δικαίωμα μετάταξης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) νοούνται τα ιδρύματα ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα) της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 354912007». Και αυτό ενώ, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο του Ν. 354912007, ΑΕΙ, κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς τον πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ΤΕΙ.

Δεδομένου ότι, με βάση δημοσιεύματα στον Τύπο, το αρμόδιο Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ προς αποκατάσταση της διαφορετικής βαθμολογικής τους εξέλιξης συγκριτικά με άλλους υπαξιωματικούς μη παραγωγικών σχολών, η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας θα πρέπει να συμπεριλάβει τα δίκαια αιτήματα των ΕΜΘ, αποφοίτων ΤΕΙ.

Αυτά δηλώνει στη ΒτΕ ο O Βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος. Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ;

2. Εάν ναι, σκοπεύετε να άρετε την αδικία που υφίστανται βαθμολογικά οι ΕΜΘ που κατέχουν τίτλο σπουδών από ΤΕΙ;

Σε απάντηση του ο ΥΕΘΑ δηλώνει
Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 9 και με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 12 του Νόμου 3883/10 (ΦΕΚ 167 τ. Α’), oι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών με την ειδικότητά τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου.

Περαιτέρω όπως σαφώς ορίζεται στον ίδιο νόμο, ως ΑΕΙ νοούνται μόνο τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα) της παρ. 1 α του άρθρου 2 του Νόμου 3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ. Α’) δηλαδή τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και η Ανωτάτη σχολή Καλών Τεχνών, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση ββ) του ιδίου άρθρου, ως ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα, δηλαδή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Νόμου 3883/10 οι ίδιες προϋποθέσεις έχουν τεθεί και για τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ προκειμένου αυτοί να μεταταχθούν στο Σώμα των Αξιωματικών.

Τέλος, σας γνωρίζω ότι προκειμένου να ρυθμίσουμε οριστικά το θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε στις αλλαγές εκείνες που θα συντελέσουν στην ανύψωση του ηθικού τους, θα αποκαταστήσουν το αίσθημα αδικίας σε σχέση με άλλους υπαξιωματικούς μη παραγωγικών σχολών που έχουν διαφορετική εξέλιξη και θα αποτελέσουν κίνητρο παραμονής τους στις Ένοπλες δυνάμεις.

Κάντε ένα σχόλιο