Αναβολή κατάταξης ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.   Ο ενδιαφερόμενος να βρίσκεται νόμιμα εκτός ενόπλων δυνάμεων.

2.   Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

3.   Να διαπρέπει σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό.

4. Η αναβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στρατολογικά το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. (Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής του στα μητρώα αρρένων).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Αίτηση.

2.   Επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος.

3. Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις  της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητά  με την οποία απασχολείται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους.

4.   Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών –επιστημόνων στο δημοσιευμένο έργο του.

5.   Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοση σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής του έξω από αυτές.

ΕΞΑΓΟΡΑ

Όσοι έλαβαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης ως επιστήμονες που διαπρέπουν σε επιστημονικές  εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό και βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον καταταγούν εμπρόθεσμα μετά τη λήξη ή τη διακοπή της, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο  των στρατολογικών τους υποχρεώσεων, αφού προηγουμένως εκπληρώσουν τον παρακάτω  χρόνο στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:

α.   Οι υπόχρεοι πλήρους θητείας: έξι μήνες και εξαγορά υπολοίπων δέκα οκτώ μηνών προς διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (293,47 Ε) το μήνα δηλαδή πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (5282,46Ε),σήμερα.

β.   Οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας: τέσσερις μήνες. Όσοι από αυτούς έχουν κριθεί ή θα κριθούν ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι3) ή τέταρτης (Ι4) υποχρεούνται να εκπληρώσουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τριών μηνών και εξαγορά του υπόλοιπου της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης προς διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (293,47 Ε) το μήνα σήμερα.

ΓΕΝΙΚΑ

1.   Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής, καθώς και για τη διάρκειά της αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

2.   Αυτοί  των οποίων απορρίπτεται το αίτημα, υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη εκπαιδευτική σειρά μετά παρέλευση μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

3.  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή  γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘA (www.stratologia.gr).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.