Προκηρύχθηκε η πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, 20 Σεπτεμβρίου  2010 έως 31 Ιουλίου 2011 (16 Σεπ 2010 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών). Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι θέσεις των διδασκόντων καθώς οι κατ΄ αντιστοιχία διδακτικές ώρες καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α.Α.ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΘΕΣΕΙΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
1ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1132
2ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++1132
3ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ1132
4ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ1150
5ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ1132
6ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ1132
7ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ2296
8ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ2296
9ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ/ΣΤΙΒΟΣ2256
10ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ3445
11ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι1135
12ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3335
13ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ1105
14ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ155
15ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ /ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ170
16ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ167
17ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ/ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ150

3.       Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη διδάσκοντες, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες επισημάνσεις/διευκρινήσεις :

α.  Οι αναγραφόμενες διδακτικές ώρες είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών που δύναται να διδάξουν. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας (αποζημίωση διδασκαλίας ωρομίσθιου διδάσκοντα) που καταβάλλεται, είναι ανάλογο με τις διδακτικές ώρες που πραγματοποιούνται από τον διδάσκοντα, και καθορίζεται με βάση τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχει ο διδάσκοντας προκειμένου να διδάξει ένα μάθημα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα και όχι με βάση τον τίτλο/ους σπουδών που ενδεχομένως να κατέχει, συμφωνά με  την σχετική ΚΥΑ (Αριθμ. 2/42740/0022 / ΦΕΚ 1732Β/ 28 Αυγ 2008).

β. Τα μαθήματα εκτελούνται στη ΣΜΥΝ, που εδρεύει στην περιοχή Σκαραμαγκά.

γ.  Οι προσληφθέντες υπογράφουν ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, με τους απαραίτητους όρους-διατάξεις. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας, λύονται αυτοδικαίως την 31-07-2011.

δ.  Οι διδάσκοντες έχουν υποχρέωση να ακολουθούν απαρέγκλιτα το εκάστοτε και ισχύον πρόγραμμα μαθημάτων (ώρες και οι ημέρες διδασκαλίας), όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της Σχολής.

ε.   Οι διδάσκοντες των μαθημάτων που αντιστοιχούν στις θέσεις με αα. 3 έως και αα. 9 ανωτέρω πίνακα, πέραν της υποχρέωσης της οργάνωσης και παρακολούθησης των αθλοπαιδιών των Δόκιμων Υπαξιωματικών, έχουν και την υποχρέωση της συγκρότησης, προπόνησης των Δοκίμων Υπαξιωματικών κατά αθλητικές ομάδες και σε περίπτωση συμμετοχής τους σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, τη συνοδεία τους, ανεξάρτητα από το που και πότε θα πραγματοποιηθούν (εντός ή εκτός Ν. Αττικής). Όσον αφορά το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης (θέση με α.α. 4), αυτό δύναται να περιλαμβάνει και εκπαιδευτικούς πλόες με Ι/Φ, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΣΜΥΝ.

στ.   Η ΣΜΥΝ διατηρεί το δικαίωμα της μη καλύψεως (μερικώς ή ολικώς) των θέσεων ή και ωρών διδασκαλίας οι οποίες προκηρύσσονται με την παρούσα προκήρυξη για οποιαδήποτε μάθημα σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

4.       Οι υποψήφιοι διδάσκοντες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω γενικά προσόντα – προϋποθέσεις:

α.       Να είναι Έλληνες πολίτες ή

(1)  Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(2)  Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της,  εφόσον μέχρι την απόκτηση της, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

(3)     Να είναι πολίτες των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα σε βαθμό επαρκή (Β’ Επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,  ή με το αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

β.       Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

γ.       Να μην διώκονται ή έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07).

δ.       Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.

ε.        Να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος και να μην έχουν υπερβεί το 64° έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του 2010.

στ.      Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, για την οποία προσλαμβάνονται με βάση την παρούσα προκήρυξη.

ζ.        Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και βεβαίωση ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

η.       Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Ν. 1256/82 και 1305/82, «Περί Πολυθεσίας». Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/94, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη και αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/94 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

5.       Οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την πρόσληψη.

6.       Για την απόδειξη της ισχύος ή μη των αναφερομένων στις υποπαραγράφους 4α έως 4η, οι υποψήφιοι που θα συμπεριληφθούν στον Πίνακα Προσληφθέντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται δεκτή η πρόσληψή τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για πλήρωση της θέσης οι αμέσως επόμενοι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

7.       Τα ελάχιστα απαιτούμενα ειδικά προσόντα των προς πρόσληψη διδασκόντων, ανά διδασκόμενο μάθημα ανωτέρω πίνακα, είναι τα ακόλουθα:

α.       Για τα μαθήματα με α.α 11 και 13, ανωτέρω πίνακα, απαιτείται ο υποψήφιος διδάσκοντας να είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών με συνάφεια στο αντίστοιχο διδασκόμενο μάθημα.

β.       Για τα μαθήματα με α.α. 1 ,2, 10, 12, 14,16, 17 ανωτέρω πίνακα, απαιτείται ο υποψήφιος διδάσκοντας να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με συνάφεια στο αντίστοιχο διδασκόμενο μάθημα.

γ.       Για τα μαθήματα που αντιστοιχούν στη θέση με α.α. 15, ανωτέρω πίνακα, απαιτείται ο υποψήφιος διδάσκοντας να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου με συνάφεια στα αντίστοιχα διδασκόμενα μαθήματα.

δ.       Για τα μαθήματα που αντιστοιχούν στις θέσεις με α.α 3 έως 9 ανωτέρω πίνακα, απαιτείται ο υποψήφιος διδάσκοντας.

(1)  Να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου με συνάφεια στο αντίστοιχο διδασκόμενο μάθημα

(2)  Να έχει λάβει την κατάλληλη προπτυχιακή ειδικότητα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

(3)   Να έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αναγνωρισμένο από την Γ.Γ.Α. και την αντίστοιχη ομοσπονδία του συγκεκριμένου αθλήματος.

ε.        Σε περίπτωση που οι θέσεις των μαθημάτων με α.α. 3 και α.α. 4 ανωτέρω πίνακα δεν καλυφθούν από κατόχους αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Πτυχίου με ανάλογη ειδικότητα, θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που κατέχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή για το συγκεκριμένο μάθημα/άθλημα, αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α και την αντίστοιχη ομοσπονδία του συγκεκριμένου αθλήματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

8.       Η συνολική ανώτατη μοριοδότηση των προς πρόσληψη υποψήφιων διδασκόντων καθορίζεται στα 1000 μόρια, τα οποία κατανέμονται αναλογικά. Τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία μοριοδοτούνται καθώς και η αντίστοιχη μοριοδότησης τους προκειμένου οι υποψήφιοι να επιλεγούν για τα ανάλογα διδασκόμενα μαθήματα με βάση την παρούσα προκήρυξη, είναι τα ακόλουθα

¨         α.  H κατοχή και η συνολική βαθμολογία του Βασικού Τίτλου Σπουδών (πχ πτυχίου ΑΕΙ – ΑΤΕΙ), με συνάφεια με τον τίτλο του μαθήματος που πρόκειται να διδαχτεί, , και εφόσον αποτελεί απαιτούμενο ειδικό προσόν, με βάση την παρούσα προκήρυξη. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος είναι τα 550 μόρια. Ο υποψήφιος θα μοριοδοτείται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από τον βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο του, με συντελεστή βαρύτητας 55 (π.χ. για βαθμό πτυχίου 6,90 η βαθμολογία είναι 55Χ6,90=379,5 μόρια).

β.  H κατοχή και η συνολική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με συνάφεια με τον τίτλο του μαθήματος που πρόκειται να διδαχτεί, και εφόσον αποτελεί απαιτούμενο ειδικό προσόν, με βάση την παρούσα προκήρυξη. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος είναι τα 550 μόρια. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα μοριοδοτείται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από τον βαθμό που αναγράφεται στο πτυχίο του, με συντελεστή βαρύτητας 55 (π.χ. για βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου 6,90 η βαθμολογία είναι 55Χ6,90=379,5 μόρια).

γ.   H κατοχή Διδακτορικού τίτλου σπουδών με συνάφεια με τον τίτλο του μαθήματος, που πρόκειται να διδαχτεί, και εφόσον αποτελεί απαιτούμενο ειδικό προσόν, με βάση την παρούσα προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό μορίων, που είναι τα 550 μόρια.

δ.  Η προϋπηρεσία σε Δημοσίους ή αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού με εκπαιδευτικά καθήκοντα ή η πιστοποιημένη εκτέλεση/συμμετοχή στο πλαίσιο άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος, σε εργασίες με συνάφεια με τον τίτλο του μαθήματος που πρόκειται να διδαχτεί, με βάση την παρούσα προκήρυξη. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος είναι τα 300 μόρια. Ο υποψήφιος θα μοριοδοτείται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από τον αριθμό μηνών προϋπηρεσίας με δυο (2) μόρια ανά μήνα (π.χ. για 60 μήνες προϋπηρεσία, η μοριοδότηση είναι 2Χ60=120 μόρια).

ε.  Η γνώση ξένης γλώσσας. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το κριτήριο αυτό είναι 150 μόρια. Προσμετρείται, η επίσημα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένη γνώση μίας (1) μόνο ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος γνωρίζει πιστοποιημένα, πέραν της μιας ξένης γλώσσας, θα μοριοδοτηθεί μόνο για την ξένη γλώσσα, για την οποία διαθέτει το ανώτερο πιστοποιητικό (επίπεδο). Η κατοχή τίτλου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής για κύκλο σπουδών μεγαλύτερο του ενός έτους και για μαθήματα τα οποία διδάσκονται στη γλώσσα χώρας αυτής, πιστοποιεί την άριστη γνώση της από τον κάτοχο του τίτλου. Οι υποψήφιοι αναλόγως του επιπέδου γνώσεως θα λαμβάνουν τα μόρια όπως αναγράφονται παρακάτω:

Άριστο:           150 μόρια

Πολύ Καλό:    125 μόρια

Καλό:              100 μόρια

στ. Ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης, αποκλειστικά και μόνον αυτά, θα μοριοδοτούνται βάσει της παρούσας προκήρυξης και ως εκ τούτου παρακαλούνται οι υποψήφιοι ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ δικαιολογητικά που δεν θα μοριοδοτηθούν.

9.       Οι τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Η βαθμολογία αυτών θα πρέπει να αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα.

10.     Τίτλοι σπουδών που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) , αναγνωρίζονται ως ισότιμοι των αντιστοιχών τίτλων που χορηγούνται από τα ΑΕΙ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11. Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη διδάσκοντες, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσιεύσεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο, καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.       Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, μαζί με μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Στην αίτηση θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο και η διαθεσιμότητα του σε εβδομαδιαία βάση.

β.       Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, από τα οποία να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια.

γ.       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν κατέχουν δημόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχουν, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης θέσης, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς περί πολυθεσίας. Σε περίπτωση πρόσληψης τους, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα προσκομίζουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, υπολογιζόμενης από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσληψης τους, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου που ανήκουν, η οποία θα επιτρέπει την απασχόληση τους, άλλως θα ανακαλείται η πρόσληψη τους.

δ.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται:

(1)       Εάν έχει καταθέσει αίτηση υποψηφίου ωρομίσθιου καθηγητή και σε άλλη Σχολή των ΕΔ.

(2)       Σε ποιες Σχολές κατέθεσε αίτηση.

(3)       Σε ποια γνωστικά αντικείμενα ανά Σχολή

(4)       Τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.

ε.        Βεβαίωση της ΣΜΥΝ, εφόσον έχουν διδάξει οποτεδήποτε στο παρελθόν, περί της ευδόκιμης προϋπηρεσίας τους.

στ.      Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται σύντομα βιογραφικά στοιχεία, (ονοματεπώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, σημερινή απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας).

ζ.        Τίτλοι Σπουδών και Διπλώματα, αρμοδίως επικυρωμένα, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφερομένων.

η.       Αποδεικτικό προϋπηρεσίας, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα σε σχέση με το συγκεκριμένο μάθημα για το οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον πρόσληψης από τον υποψήφιο διδάσκοντα, όπως αυτή θα προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:

(1)      Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα:

(α)   Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

(β)   Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Εναλλακτικά, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της προϋπηρεσίας.

(2)      Οι ελεύθεροι επαγγελματίες

(α)   Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

(β)   Υπεύθυνη δήλωση, χωριστά από την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.

(γ)  Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας.

(δ)  Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(ε)  Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

(στ) Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται προϋπηρεσία που διανύθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

(ζ) Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης (προϋπηρεσίας) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης σε μήνες.

(η) Οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων. εφόσον καλύπτονται τα παραπάνω, αρκούν από μόνες τους για την απόδειξη της επαγγελματικής, δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Προσωπικού.

(θ) Οι βεβαιώσεις από ιδιώτες θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

θ.       Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής εκτός από το βασικό τίτλο σπουδών θα καταθέτουν, πιστοποιητικό διπλώματος ειδικότητας αθλήματος από την πανεπιστημιακή σχολή αποφοίτησης, καθώς και τη νόμιμη  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

12.     Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο ίδιος ο υποψήφιος.

13.     Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα και τα έγγραφα τα οποία είναι διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν θα γίνονται δεκτοί εάν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι (επικυρωμένοι από δικηγόρο ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή από την αντίστοιχη προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας), με υποχρεωτική την αναγωγή της βαθμολογίας σε δεκαβάθμια κλίμακα (βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού).

14.     Όλα τα αντίγραφα εγγράφων θα πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένα.

15.     Οι επιλεγέντες για πρόσληψη διδάσκοντες θα υποβάλλουν:

α.       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγής για τους άρρενες. Τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

β.       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρουν οι υποψήφιοι ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά.

γ.       Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

16.     Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, κανένα δικαιολογητικό έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό.

17.     Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως διδάσκοντες, σε επιπλέον του ενός μαθήματα ανωτέρω πινάκα, οφείλουν στην υποβαλλόμενη αίτηση να αναφέρουν με σαφήνεια τα μαθήματα και τις αντίστοιχες θέσεις τους κατά σειρά προτίμησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –  ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

18.     Ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών θα γίνει από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΜΥΝ. Η Σχολή έχει το δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη.

19.     Η σύνταξη των εισηγητικών εκθέσεων για κάθε υποψήφιο διδάσκοντα θα εκτελεσθεί από κατάλληλους εισηγητές που θα ορισθούν με μέριμνα της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ).

20.     Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ).

21.     Αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς ειδοποίηση από την Υπηρεσία, οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή, δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα. Η Σχολή δεν υποχρεούται να καλεί τους υποψηφίους, των οποίων τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, για συμπλήρωση αυτών. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τηρούνται στη Σχολή μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, εκτός εάν επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν αιτήσεώς τους. Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους καταστρέφονται.

22.     Σε περίπτωση που υποψήφιος διδάσκοντας, μέσα από τη διαδικασία επιλογής, προκριθεί σε περισσότερες από μια θέσεις, τότε θα επιλέγεται για τη θέση της πρώτης επιλογής του, με βάση την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε.

23.     Η ανάρτηση του Πίνακα Προσληφθέντων θα πραγματοποιηθεί από τη Σχολή την επόμενη ημέρα, από την επίσημη παραλαβή τους από το οικείο Γενικό Επιτελείο. Ο υπόψη πίνακας θα αναρτάται στην Εξωτερική πύλη (Φ-1) των εγκαταστάσεων της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, στον Σκαραμαγκά και στο Διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www. hellenicnavy.gr.).

24.     Οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής του πίνακα προσληφθέντων. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται από τους ίδιους, ή από νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένο άτομο, στη ΣΜΥΝ ή στα αρμόδια Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού των ΕΔ. Οι υποψήφιοι με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό , εξουσιοδοτούν τη διοίκηση της σχολής, σε περίπτωση έννομου συμφέροντος των αιτούντων να γνωστοποιούν σε συνυποψήφιους τους τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και συνεκτιμημένα προσόντα τους, τηρώντας τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

25.     Υποδείγματα αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται ανηρτημένα και διαθέσιμα στους διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr) και στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ, Σόλωνος 34, Αθήνα (τηλ. 2103630742 – 2103630247). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στη ΣΜΥΝ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, Σκαραμαγκάς, Τ.Κ. 12400) με την κατάθεση αυτών ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που είναι η Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου, θα είναι θεωρημένα- αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα. Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα έγγραφο δε θα γίνεται δεκτό.

26.     Διευκρινήσεις – Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Διεύθυνση Σπουδών), κάθε εργάσιμη μέρα από 08:00 – 13:30, στα τηλέφωνα 210 – 5531737, 210 – 5531738 και 210 – 5531746 .

Κάντε ένα σχόλιο