Τροποποιήθηκαν τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών ως εξής: Πρέπει  αρχικά να είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου και απολυτήριο Ε.Π.Α.Λ. με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) Β΄ Κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Ε.Π.Α.Λ. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία

Αποδίδεται πλέον μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις, πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο, ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και πέντε (5) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις. Επίσης μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και τρεις (3) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας

Κάντε ένα σχόλιο