1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/249−2010), Δικαστικοί Λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των ΕΔ μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Β΄, μπορούν να μεταταγούν με αίτηση τους στο Κοινό Σώμα Στρατολογικό Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ).
2. Όσοι από τους παραπάνω επιθυμούν τη μετάταξη τους, υποβάλλουν σχετική αναφορά στη Διεύθυνση ΣΣΝΣ του ΓΕΕΘΑ, με κοινοποίηση στη Δνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης / ΥΓΙΕΘΑ, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3883/2010, δηλαδή μέχρι και 24 Νοεμβρίου 2010.
3. Για την επιλογή των Δικαστικών Λειτουργών , που επιθυμούν να μεταταγούν στο ΣΣΝΣ, το ΣΑΓΕ , μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης ΣΣΝΣ του ΓΕΕΘΑ, καταρτίζει πίνακα των επιθυμούντων κατά σειρά αρχαιότητας, από τον οποίο αποκλείονται σωρευτικά ή διαζευκτικά και βάσει των στοιχείων των ατομικών τους φακέλων που τηρούνται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του ΥΠΕΘΑ:
α. Όσοι είχαν δυσμενή κρίση, όπως αυτή προσδιοριζόταν από τις διατάξεις του ν.δ 178/69/(ΦΕΚ Α΄ 71), κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν. 2304/95 (ΦΕΚ Α΄ 83).
β. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, στους οποίους, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 2304/95 (ΦΕΚ Α΄83), έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή του άρθρου 76 του ως άνω νόμου ή έχουν αξιολογηθεί στις εκθέσεις επιθεώρησης τους για μεν το ήθος και το σθένος με την κρίση «μη προσήκον «, για δε τα λοιπά προσόντα του άρθρου 134 του ιδίου νομοθετήματος με τις κρίσεις «μέτρια» ή «ανεπαρκής».
1. Ο παραπάνω πίνακας προωθείται εντός μηνός στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για κύρωση, η δε ημερομηνία κύρωσης κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όσους ζήτησαν τη μετάταξη τους στο Σώμα ΣΣΝΣ. Η ημερομηνία κοινοποίησης λογίζεται ως ημερομηνία της μετάταξης τους.
2. Οι μετατασσόμενοι Δικαστικοί Λειτουργοί υπηρετούν αποκλειστικά σε θέσεις Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων. Όταν προαχθούν σε βαθμούς ανωτάτων Αξιωματικών, υπηρετούν στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του Σώματος ΣΣΝΣ.

Βαθμοί Αρχαιότητα
1. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί των ΕΔ, που μετατάσσονται στο Σώμα ΣΣΝΣ, διατηρούν το βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με την αντιστοιχία που καθορίζεται στο άρθρο 142 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων. Ο συνολι¬κός χρόνος υπηρεσίας των παραπάνω στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνά¬μεων μέχρι την ημερομηνία μετάταξης τους στο Σώμα ΣΣΝΣ, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας Αξιωματικών ΣΣΝΣ, ο δε χρόνος που διήνυσαν στον τελευταίο βαθμό που έφεραν ως Δικαστικοί Λειτουργοί, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό με τον οποίο μετατάσσονται στο Σώμα ΣΣΝΣ.
2. Η αρχαιότητα μεταξύ των Δικαστικών Λειτουργών των ΕΔ και των ομοι−οβάθμων τους Αξιωματικών του Κοινού Στρατολογικού Σώματος καθορίζεται από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού που φέρουν. Η αρχαιότητα μεταξύ των μετα¬τασσόμενων Δικαστικών Λειτουργών στο Σώμα ΣΣΝΣ, καθορίζεται με τη σειρά αρχαιότητας που είχαν μεταξύ τους πριν τη μετάταξη. Η αρχαιότητα μεταξύ των παραπάνω και των λοιπών μετατασσόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬θρου 55 παράγραφος 1 β, μονίμων Αξκών των Κλάδων των ΕΔ, καθορίζεται με βάση την ημερομηνία κτήσης του βαθμού που φέρουν.

Ειδικότερα Θέματα
1. Η διάταξη του άρθρου 58 παράγραφος 1 του ν. 3883/2010 εφαρμόζεται και στους Δικαστικούς Λειτουργούς που μετατάσσονται στο Σώμα ΣΣΝΣ.
2. Οποιοσδήποτε πλασματικός χρόνος προσμετρήθηκε στους Δικαστικούς Λειτουργούς, που μετατάσσονται στο Σώμα ΣΣΝΣ , για συνταξιοδοτικά ή οικονομικά οφέλη τους , εξακολουθεί να προσμετράται και μετά τη μετάταξη τους. Οι παραπάνω μετατασσόμενοι στο Σώμα ΣΣΝΣ, εξακολουθούν να ασφαλίζονται στα ίδια Ταμεία, που ήταν ασφαλισμένοι πριν την μετάταξη τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τα ταμεία αυτά. Σχετικά με την υγειονομική τους περίθαλψη και τη συμμετοχή τους σε Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς και Ενώσεις Αποστράτων εξακολουθεί να ισχύει το πριν την μετάταξη τους στο Σώμα ΣΣΝΣ καθεστώς.

Κάντε ένα σχόλιο