Έχουν γίνει μετατάξεις από το ΥΠΕΘΑ σε άλλο Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/4.9.2009), κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2009 – Οκτωβρίου 2010; Εάν ναι παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε τον ακριβή αριθμό των μετατάξεων που έλαβαν χώρα. καθώς και αναλυτικά στοιχεία ως προς καθεμία από τις μετατάξεις αυτές

Αυτά ζητάει σε ερώτηση του στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος  Μουσουρούλης για να πάρει την εξής αναλυτική απάντηση από το ΥΠΕΘΑ

Με θέμα τις μετατάξεις υπαλλήλων, σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψη μου:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ)

α.      Μετατάξεις προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, από άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 19 του Ν. 3801/2009, δεν έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα.

β.      Μετατάξεις μετά από αιτήσεις (πριν την ισχύ του Ν.3801/2009, ΦΕΚ163/ΤΑ΄/4-9-2009) των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τα αντίστοιχα Υπουργεία σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, έχουν υλοποιηθεί δώδεκα (12) και είναι οι εξής:

(1)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ΦΕΚ Μετάταξης 930/27-9-10, με συνολική προϋπηρεσία 23 χρόνια περίπου.

(2)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 914/27-9-10, με συνολική προϋπηρεσία 26 χρόνια, 7 μήνες και 18 ημέρες.

(3)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 565/1-7-2010, με συνολική προϋπηρεσία 9 χρόνια 7 μήνες και 12 ημέρες.

(4)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 71/4-2-2010, με συνολική προϋπηρεσία 23 χρόνια 8 μήνες και 20 ημέρες.

(5)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 71/4-2-2010, με συνολική προϋπηρεσία 7 χρόνια 6 μήνες και 13 ημέρες.

(6)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 105/17-2-2010, με συνολική προϋπηρεσία 9 χρόνια 10 μήνες και 3 ημέρες.

(7)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 105/17-2-2010, με συνολική προϋπηρεσία 6 χρόνια 8 μήνες και 24 ημέρες.

(8)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 829/2-9-2010, με συνολική προϋπηρεσία 9 χρόνια 3 μήνες και 12 ημέρες.

(9)     ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ΦΕΚ Μετάταξης 725/16-8-2010, με συνολική προϋπηρεσία 8 χρόνια 9 μήνες και 13 ημέρες.

(10)   ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ΦΕΚ Μετάταξης 437/31-5-2010, με συνολική προϋπηρεσία 17 χρόνια 6 μήνες και 10 ημέρες.

(11)   ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 475/8-6-2010 με συνολική προϋπηρεσία 5 χρόνια 6 μήνες και 19 ημέρες.

(12)   ΜΥ από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Μετάταξης 293/13-4-2010, με συνολική προϋπηρεσία 6 χρόνια 2 μήνες και 28 ημέρες.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ)

Τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2009-Οκτωβρίου 2010, δεν έχουν διενεργηθεί μετατάξεις υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, σε άλλο Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ούτε αντιστρόφως, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9-2-2007), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4-9-2009).

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ)

Έχουν υλοποιηθεί από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ σε άλλες Υπηρεσίες, επτά (7) αιτήσεις για μετάταξη υπαλλήλων, καθώς και δύο (2) αιτήσεις από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ. Συγκεκριμένα έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω μετατάξεις:

α.      Με το ΦΕΚ 579/Τ.Γ΄/5-7-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΕΜΥ/ΜΣ ΔΡΑΜΑΣ, σε κενή οργανική θέση του ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.

β.      Με το ΦΕΚ 665/Τ.Γ΄/28-7-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΕΜΥ/Α.Απ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, σε κενή οργανική θέση του ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ.

γ.      Με το ΦΕΚ 801/Τ.Γ΄/30-8-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΔΑΚ, σε κενή οργανική θέση Κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ».

δ.      Με το ΦΕΚ 837/Τ.Γ΄/6-9-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΕΜΥ/ΜΣ ΣΥΡΟΥ, σε κενή μόνιμη ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΔΕ4 Διοικ. – Λογ., της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)/Κρατικός Αερολιμένας Σύρου. (Η μετάταξη της εν λόγω υπαλλήλου πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.3528/07 «Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών»).

ε.      Με το ΦΕΚ 866/Τ.Γ΄/6-9-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού), από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ, σε κενή οργανική θέση του ΚΛ/ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

στ.    Με το ΦΕΚ 971/Τ.Γ΄/13-10-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ειδ. Επιστήμης Η/Υ), από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/201ΚΕΦΑ, σε κενή θέση του Κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

ζ.      Με το ΦΕΚ 973/Τ.Γ΄/13-10-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Α.Κ.ΡΑΧΩΝ, σε κενή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων στο Ν. Φθιώτιδας.

η.      Με το ΦΕΚ 923/Τ.Γ΄/27-9-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Οδηγού Αυτοκινήτου), από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του ΚΛ/ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ειδ. Οδηγών Αυτοκινήτων) του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ και τοποθετήθηκε στην 126ΣΜ.

θ.      Με το ΦΕΚ 923/Τ.Γ΄/27-9-10, δημοσιεύθηκε η μετάταξη Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδ. Τεχνίτη Οικοδομικών Εργασιών), από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Δομικών Έργων/ εξειδ. Οικοδομικών Εργασιών) του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ και τοποθετήθηκε στη Μ.ΓΕΑ.

Κάντε ένα σχόλιο