(1) Οι έφεδροι υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου διαμονής τους, εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Η δήλωση υποβάλλεται είτε στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, είτε στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές, είτε απευθείας στο Γενικό Επιτελείο του Κλάδου στον οποίο ανήκουν. Στους εφέδρους που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την αλλαγή της διαμονής τους, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

(2)  Οι έφεδροι επίσης υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα επιστρατευτικά έγγραφα, μετά δε την παραλαβή τους δικαιούνται να προβάλουν τους λόγους, οι οποίοι κατά την άποψή τους, τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση παραλαβής ή συμμόρφωσης προς το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Οι Μονάδες και υπηρεσίες που αποστέλλουν επιστρατευτικά έγγραφα, ενεργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ποινική δίωξη των εφέδρων που αρνούνται να τα παραλάβουν.

Το χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται σε εφέδρους για μη τήρηση των υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπό στοιχεία Φ.420/6/80222/Σ.31/10-2-06 και τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 49 του ν.3421/05 (ΦΕΚ Α΄ 302), καθορίζεται σε ενενήντα (90) Ευρώ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το χρηματικό πρόστιμο των 90 ευρώ που επιβάλλεται στους έφεδρους για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών τους ισχύει από τις 10-2-2006 και δεν πρόκειται για κάποια νέα ρύθμιση.

Αυτά απάντησε στο ΥΠΕΘΑ στην ακόλουθη Ερώτηση 9857/26-01-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Συμφώνως με δημοσιεύματα του τύπου, αναφέρεται ότι, με μία νέα απόφαση που έλαβε το υπουργείο, ο ανδρικός πληθυσμός που ευρίσκεται σε κατάσταση εφεδρείας και δεν έχει δηλώσει στην οικεία στρατολογία, τυχόν αλλαγή διευθύνσεως κατοικίας του, θα υποχρεώνεται να καταβάλλει 90 ευρώ, ποσό που μάλιστα θα είναι άμεσα απαιτητό, από την Εφορία του!

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

1. Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα δημοσιευόμενα, περί της ποινής των 90 ευρώ, που θα πρέπει άμεσα να καταβάλλουν, όλοι όσοι, δεν προσήλθαν στις οικείες στρατολογίες, να δη­λώσουν, τυχόν αλλαγή διευθύνσεως τους;

2. Πέραν του προφανούς εισπρακτικού σκοπού του μέτρου, παρά την μεγάλη στενότητα των καιρών αυτών, αλλά και του ιδιαιτέρως μεγάλου αριθμού, όσων δεν προσήλθαν, για να καταχωρηθεί η νέα τους διεύθυνση, σε τι άλλο ουσιαστικό, χρησιμεύει η απόφαση;

O Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο