Η  διαδικασία των μετατάξεων των μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ. στο σώμα των Αξιωματικών ρυθμίζεται στα άρθρα 9 έως 13 του Ν.3883/2010 τα οποία εφαρμόζονται από 1-1-2011. Δικαίωμα για μετάταξη από 1-1-2011 έχουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του Ν.3883/2010 και όχι του ΠΔ 46/2005, το οποίο καταργείται. Επομένως όσοι απόφοιτοι ΑΣΣΥ πτυχιούχοι ΑΕΙ είχαν δικαίωμα υποβολής αιτήματος μετάταξης με το προϊσχύον καθεστώς, εξακολουθούν να το διατηρούν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νέος νόμος.

Πέραν των ανωτέρω αναφέρονται τα ακόλουθα ανά Γενικό Επιτελείο:

ΓΕΕΘΑ

Στα Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπηρετούν υπαξιωματικοί ή ανθυπασπιστές απόφοιτοι ΑΣΣΥ οπότε και δεν γεννάται θέμα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων για τα στελέχη των Κοινών Σωμάτων.

ΓΕΣ

Το έτος 2005 οπότε και εκδόθηκε το ΠΔ 46/2005, κατανεμήθηκαν πέντε θέσεις κατωτέρων αξιωματικών για μετάταξη μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών αποφοίτων ΑΣΣΥ κατόχων πτυχίων ΑΕΙ σε αντίστοιχες ειδικότητες αξιωματικών. Τα επόμενα έτη δεν κατανεμήθηκαν Νομοθετημένες Οργανικές Θέσεις (ΝΟΘ) κατωτέρων αξιωματικών για μετάταξη μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών, λόγω κάλυψης των υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών και έλλειψης κενών ΝΟΘ βαθμού κατωτέρων αξιωματικών. Για το 2010 κατανεμήθηκαν δέκα ΝΟΘ κατωτέρων αξιωματικών για μετάταξη και η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΓΕΝ

Εξαιτίας της διαπιστωμένης ανυπαρξίας κενών οργανικών θέσεων των προς μετάταξη Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών Πτυχιούχων ΑΕΙ σε θέσεις Σημαιοφόρων, λόγω της υπερπλήρωσης των θέσεων αυτών από τους προαγόμενους κατ΄ έτος Ανθυπασπιστές, με τη συμπλήρωση του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου συνολικής υπηρεσίας στο Π.Ν. ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κενών οργανικών θέσεων, δεν είχε εφαρμογή το ΠΔ 46/2005 κατά τα περασμένη έτη.

Με την ψήφιση του νέου νόμου 3883/10 και κατά ακολουθία των διατάξεων οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ από 1-1-2011, πρόκειται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καθορισμού θέσεων και ειδικοτήτων που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη, αφού ληφθούν υπόψη και συνεκτιμηθούν οι υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες του Π.Ν.

ΓΕΑ

Στην Πολεμική Αεροπορία, μετά την 10η Μαρτίου 2005, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ το υπ’ αριθμό 46/2005 Προεδρικό Διάταγμα και σ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αυτού, το κατά νόμο αρμόδιο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ/Ολομελείας), καθόρισε με τις υπ’αριθμ. 230/2005, 124/2007, 121/2008 και 146/2009 αποφάσεις του και για τα αντίστοιχα έτη, την ύπαρξη συνολικά ογδόντα επτά (87) κενών οργανικών θέσεων στις ειδικότητες των Εφοδιαστή, Διοικητικού και Μετεωρολόγου, οι οποίες μπορούσαν να καλυφθούν από μετάταξη προερχομένων από ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.

Με τα από 24-11-2006 (ΦΕΚ 445 Γ’) και 2-1-2009 (ΦΕΚ 18 Γ’) Προεδρικά Διατάγματα, η Πολεμική Αεροπορία προέβη στη μετάταξη στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, επτά (7) συνολικά ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών, εξ όσων είχαν υποβάλει σχετική αίτηση και κρίθηκαν κατάλληλοι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 του υπ’ αριθμό 46/2005 Προεδρικού Διατάγματος κριτήρια.

Για το έτος 2010, έχουν ήδη καθοριστεί με την υπ’ αριθμό 128/2010 απόφαση του Συμβουλίου, είκοσι μία (21) κενές οργανικές θέσεις που μπορούν να καλυφθούν από μετάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ και συγκεκριμένα δώδεκα (12) Εφοδιαστού, επτά (7) Διοικητικού και δύο (2) Μετεωρολόγου, ενώ για το 2011 θα καθορισθούν νέες θέσεις με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Α..

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 9476/19-1-2011 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί

Σε απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην υπ’ αριθμ. 12.857/09.07.2011 ερώτηση μας, σχετικά με τις μετατάξεις Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών σε θέσεις κατωτέρων Αξιωματικών, σε εφαρμογή του Π. Δ. υπ. αριθμ. 46/2005 (Άρθρο 1) ΦΕΚ 64/10-03-05, γινόταν λόγος για ρύθμιση του ζητήματος σε νέα βάση στο υπό κατάθεση τότε νομοσχέδιο και τώρα Νόμο 3.883/ 24.09.2010 (ΦΕΚ 167Α’/2010) για την «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».

Ωστόσο στο νέο νόμο ουδεμία ειδικότερη ρύθμιση δεν έγινε με αποτέλεσμα να συνεχίζει να παραμένει ανενεργό το δικαίωμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών ή Ανθυπασπιστών, προερχόμενων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, να μετατάσσονται σε ειδικότητα προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών και αντίστοιχων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Η συγκεκριμένη επιλογή προς μετάταξη γίνεται με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβούλιου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 4 του Π. Δ. υπ. αριθμ. 46/2005 (Άρθρο 1) ΦΕΚ 64/10-03-05.

Και αυτό γιατί δυστυχώς οι αιτήσεις των Ελλήνων Υπαξιωματικών, για μετάταξη σε ειδικότητα Αξιωματικού, καθόσον πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια, δεν τυγχάνουν ευνοϊκού αποτελέσματος, καθώς το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο δεν έχει κατανείμει μέχρι σήμερα καμιά Νομοθετική Οργανική Θέση (ΝΟΘ) Αξιωματικών βαθμού κατωτέρων για μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών, αποφοίτων ΑΣΣΥ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται το Υπουργείο να κατανείμει για το έτος 2011 θέσεις για μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών, καθιστώντας επιτέλους ενεργό ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα των Ελλήνων Υπαξιωματικών του Στρατεύματος, ενόψει και των προσεχών αποστρατεύσεων στις ανάλογες ειδικότητες;

Ο Βουλευτής

Κωνσταντίνος Τσιάρας

Κάντε ένα σχόλιο