Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας ΕΛΣΑ Hellenic Security Council HSCΣήμερα στην Ελλάδα το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) είναι ο μοναδικός κοινωφελής επιστημονικός οργανισμός πιστοποίησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) – εκτός φυσικά από τους κρατικούς φορείς. Έτσι λοιπόν, το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) ίδρυσε ένα πανελλήνιο κορυφαίο επιστημονικό Δίκτυο Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) με τον (κατοχυρωμένο πλέον) τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – HELLENIC SECURITY COUNCIL (HSC). Το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα, υποστήριξη, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση του EKEO και έχει ως μέλη τις καλύτερες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) που μετά από την αυστηρή αξιολόγηση, έλεγχο, πιστοποίηση και διαπίστευση του EKEO ονομάζονται Σύμβουλοι Ασφαλείας (Security Consultants) της περιοχής τους και απαρτίζουν πλέον το επιστημονικό δίκτυο του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (HSC).

Το ίδιο το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) δεν είναι Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) και δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αρ.1 του ν.3707/2008. Οι ΙΕΠΥΑ που είναι μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας παρέχουν αυτοδύναμα και ανεξάρτητα τις υπηρεσίες τους στις περιοχές και σε όλη την Ελλάδα, αλλά τελούν συνεχώς υπό την επιστημονική αιγίδα, υποστήριξη, έλεγχο, εποπτεία και καθοδήγηση του EKEO. Το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) επιδιώκει σε κάθε περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων να υπάρχει τουλάχιστον μια ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) που είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και τελεί υπό τη συνεχή επιστημονική επίβλεψη, καθοδήγηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO)

Ειδικότερα, το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) ίδρυσε το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) ως πανελλήνιο δίκτυο πιστοποιημένων και διαπιστευμένων ΙΕΠΥΑ προκειμένου να:

  • Αξιολογεί, πιστοποιεί, ελέγχει, επιμορφώνει και τελικά επιλέγει και εντάσσει τις καλύτερες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC). Στη συνέχεια το EKEO συνεργάζεται με τις ΙΕΠΥΑ που είναι μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ως επιστημονικός αξιολογητής/διαχειριστής των υπηρεσιών τους θέτοντας τις πιστοποιημένες ΙΕΠΥΑ υπό την επιστημονική του αιγίδα και προβάλλοντας τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Για κάθε ΙΕΠΥΑ που γίνεται μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας δημιουργείται ειδική ιστοσελίδα στο EKEO με βίντεο και εικόνες (συνεντεύξεις, εκπαίδευση, υποδομές κλπ) και άλλα στοιχεία της ΙΕΠΥΑ προκειμένου να προβληθεί η ΙΕΠΥΑ στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του EKEO στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Συνεργάζεται με τους πολίτες και τα διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα (εντός και εκτός Ελλάδας) που αναζητούν υπηρεσίες ασφαλείας και αφού αξιολογήσει τις πραγματικές απαιτήσεις και ανάγκες τους αναθέτει στις πιστοποιημένες ΙΕΠΥΑ (i.e. μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας) του EKEO την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
  • Ελέγχει συνεχώς τις τιμές των πιστοποιημένων ΙΕΠΥΑ (i.e. Μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας) του EKEO ώστε να είναι οι καλύτερες και οι χαμηλότερες για τον πολίτη (γενικά κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο) και αποτρέπει την αισχροκέρδεια εις βάρος του. Όλες οι αμοιβές των ΙΕΠΥΑ αυτών ελέγχονται, αξιολογούνται και μόνο αν πάρουν την έγκριση του EKEO αποδίδονται στην εταιρία από τον πολίτη. Στην περίπτωση που τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δέχθηκαν τις υπηρεσίες αυτές ασφαλείας δεν ικανοποιούνται (για τεκμηριωμένους λόγους) επιβάλλει στις ΙΕΠΥΑ την επιστροφή των χρημάτων.
  • Αξιολογεί τις ΙΕΠΥΑ όσον αφορά τη νομιμότητα της φύσης τους, την εκπαίδευση των στελεχών τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Επιμορφώνει και εκπαιδεύει δωρεάν τα στελέχη των πιστοποιημένων ΙΕΠΥΑ σε όλα τα θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.
  • Αναλαμβάνει το νομικό έλεγχο των ΙΕΠΥΑ σε περίπτωση που ο πολίτης θεωρεί ότι θίγεται από τις εταιρίες αυτές η υπέστη βλάβη από τις υπηρεσίες τους.
  • Αξιολογεί και ελέγχει συνεχώς το έργο των ΙΕΠΥΑ ώστε οι πολίτες (γενικά κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο) να μην ανησυχούν για την παροχή πραγματικών υπηρεσιών ασφαλείας. Οι πολίτες πλέον έχουν το δικό τους φορέα αξιολόγησης ποιότητας των υπηρεσιών ασφαλείας με το ακαδημαϊκό κύρος που φέρει το επιστημονικό επιτελείο του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO).

Διαδικασία Ένταξης ΙΕΠΥΑ στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC)

Είστε Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) και θέλετε να αξιολογηθείτε, να πιστοποιηθείτε και να ενταχθείτε στο δίκτυο των ΙΕΠΥΑ που αξιολογεί και επιβλέπει επιστημονικά το EKEO ως μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (HSC); Αν θεωρείτε ότι πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και είστε πρόθυμοι να αξιολογηθείτε και να ενταχθείτε στο πρόγραμμα υπό τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα αυτή τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Μετά την αξιολόγηση, πιστοποίηση, διαπίστευση και ένταξη σας στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να σας ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφεύγουν σε μας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα. Κάθε ΙΕΠΥΑ που εντάσσεται στο πρόγραμμα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης-Ελέγχου-Επιμόρφωσης-Προβολής, καθίσταται ενεργό μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει την δική της ιστοσελίδα παρουσίασης στο EKEO, μπορεί να φέρει στο γραφείο της, στη στολή της, στα έγγραφα της και σε κάθε χώρο που αυτό θεωρεί δόκιμο το θυρεό του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (βλ αρχή της παρούσας σελίδας) με την υπόμνηση ότι η εν λόγω ΙΕΠΥΑ τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του EKEO. Σχετικό επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό που εκδίδεται κάθε έτος από το EKEO απονέμεται στην ΙΕΠΥΑ για το τρέχον έτος με την υπογραφή των Καθηγητών και Διδακτόρων του EKEO. Μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (HSC) γίνονται μόνο όσοι είναι ενεργά μέλη του EKEO, συμμετέχουν στις δραστηριότητες του και ακολουθούν τις οδηγίες και κατευθύνσεις του EKEO. Η ιδιότητα των ΙΕΠΥΑ ως μέλους του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανανεώνεται κάθε χρόνο από το δια του EKEO και ανακαλείται αν δεν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Ειδικότερα απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη μιας ΙΕΠΥΑ στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) είναι οι εξής:

Να είναι ενεργό μέλος του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO) με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του (συνδρομές, ενημέρωση μητρώου, παρακολούθηση σεμιναρίων κλπ).

Να έχει περάσει όλη τη διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης και πιστοποίησης του EKEO και να είναι επίσημα διαπιστευμένη από το EKEO ως μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (HSC) ακολουθώντας στη συνέχεια τους κανόνες ποιότητας που αναλύθηκαν προηγουμένως

Να παρακολουθεί τις διαλέξεις και τα σεμινάρια του EKEO σε θέματα που αφορούν την Ιδιωτική, Δημόσια και Εθνική Ασφάλεια για τα οποία θα λαμβάνει ειδικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Να σέβεται και τηρεί όλους τους νόμους και τα ψηφίσματα του Ελληνικού Κράτους και να δρα στα πλαίσια του Συντάγματος.

Κάθε Σύμβουλος Ασφαλείας συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση ελέγχου εγκληματικότητας και ασφάλειας (Security Report) την οποία καταθέτει στο EKEO και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του. Ο τοπικός Σύμβουλος Ασφαλείας μπορεί να εμφανίζεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναλύοντας την Έκθεση Ασφαλείας που συνέταξε για την περιοχή του κάνοντας σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις. Η έκθεση αυτή αναρτάται στη ιστοσελίδα του του EKEO (έντυπα, βίντεο κλπ) προβάλλοντας έτσι το έργο του Συμβούλου Ασφαλείας.

Το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) προμηθεύει κάθε μέλος του με ειδικά έγγραφα που φέρουν όλα τα στοιχεία του και την πιστοποίηση – διαπίστευση του. Η ιδιότητα του Συμβούλου Ασφαλείας διαπιστευμένου από τις αυστηρές επιστημονικές επιτροπές του EKEO αποτελεί ένα ισχυρό προσόν και απόδειξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφαλείας για κάθε ΙΕΠΥΑ.

Οι Δικηγόροι του EKEO παρέχουν συνεχή υποστήριξη στους Συμβούλους Ασφαλείας σε όλες τις δραστηριότητες τους που σχετίζονται με το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) καθώς και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του που αφορούν τις υπηρεσίες ασφαλείας που προσφέρουν οι Σύμβουλοι Ασφαλείας (ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, ιδιοκτήτες ΙΕΠΥΑ κλπ).

Οι Σύμβουλοι Ασφαλείας ως ενεργά μέλη του EKEO έχουν όλα τα προνόμια των άλλων ενεργών μελών, όπως ειδικές εκπτώσεις σε διάφορες υπηρεσίες, εκδηλώσεις, κλπ.

Το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) μέσω του EKEO διοργανώνει για τα μέλη του που είναι Σύμβουλοι Ασφαλείας διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια κλπ και διανέμει δωρεάν επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα Ιδιωτικής, Δημόσιας και Εθνικής Ασφάλειας.

Το EKEO προβάλλει το έργο και τις υπηρεσίες των Συμβούλων Ασφαλείας μέσω της ιστοσελίδας και του ιστοκαναλιού του που δέχονται πάνω από ένα εκατομμύριο διακριτούς επισκέπτες το χρόνο.

Σημείωση: Μόνο μέλη (συνδρομητές) του EKEO γίνονται δεκτά ως Σύμβουλοι Ασφαλείας στο ΕΛΣΑ (HSC). Άρα λοιπόν, όσοι δεν είναι ήδη μέλη-συνδρομητές του EKEO θα πρέπει να καταθέσουν στο λογαριασμό τραπέζης του EKEO το ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή μέλους και στη συνέχεια να σκανάρουν και να αποστείλουν στο ΕΚΕΟ την απόδειξη κατάθεσης συνδρομής (Εθνική Τράπεζα, Αθηνά Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων, 233/296000-11). Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να υπάρχει συνοπτικό αίτημα των ΙΕΠΥΑ για την αξιολόγηση, πιστοποίηση και διαπίστευση ως Συμβούλου Ασφαλείας (Security Consultant). To EKEO στη συνέχεια θα ζητήσει επιπλέον στοιχεία για τον υποψήφιο Σύμβουλο Ασφαλείας (άδειες, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, πτυχία κλπ). Μετά την αξιολόγηση και διαπίστευση τους θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πιστοποιητικό διαπίστευσης και ένταξης τους στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικό (ταυτότητα) της ιδιότητας τους. Το EKEO και το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας θα πιστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο την ιδιότητα αυτή του Συμβούλου Ασφαλείας.

Προσοχή: Όσες ΙΕΠΥΑ αξιολογηθούν και δεν γίνουν δεκτές ως μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας δεν μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή της συνδρομής τους από το EKEO για το λόγο αυτό αφού η συνδρομή είναι ανεξάρτητη της διαδικασίας διαπίστευσης που γίνεται ουσιαστικά δωρεάν και μόνο για τα μέλη του EKEO. Η συνδρομή καταβάλλεται ολόκληρη ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ένταξης στα μέλη του EKEO και διαπίστευσης ως Συμβούλου Ασφαλείας. Κάθε χρόνο απαιτείται ανανέωση της συνδρομής (και της ιδιότητας) του Συμβούλου Ασφαλείας με ενδεχόμενη αύξηση του ποσού της συνδρομής. Η συνδρομή καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους ώστε να υπάρξει ανανέωση της ιδιότητας του Συμβούλου Ασφαλείας και συνέχιση των υποστηρικτικών παροχών από το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας δια του EKEO.
Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Hellenic Security Council HSC

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.