Ελληνική Πολιτοφυλακή Περιπολία Μέχρι σήμερα το σχήμα της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (Hellenic Civil Guard) έχει γίνει πλέον σαφές. Όλα τα χαρακτηριστικά της έχουν αποσαφηνισθεί και μένει να οργανωθούν οι κατά τόπους ομάδες και τα παραρτήματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο μέλλον όλοι οι φορείς (νομικά και φυσικά πρόσωπα) θα σπεύσουν αυθόρμητα να στηρίξουν οικονομικά την Ελληνική Πολιτοφυλακή της περιοχής τους αφού οι περιπολίες των Ελλήνων Πολιτοφυλάκων θα αυξήσουν την ασφάλεια των επιχειρήσεων, των καταστημάτων, των δημοσίων υπηρεσιών και όλων των πολιτών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να ξεπεραστεί η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου που έχει διαβρώσει τον Έλληνα πολίτη ο οποίος περιμένει διορισμό η ακόμη και άμεση πρόσληψη σε κάθε νέα δουλειά. Όμως, αρκεί να γίνουν οι Έλληνες λίγο παρατηρητικοί στις ξένες ταινίες που βλέπουν στην τηλεόραση για να αντιληφθούν ότι σε ανεπτυγμένες χώρες ακόμη και η ιδιότητα του μαθητευόμενου «internship» αποδίδεται μετά από συνέντευξη και αξιολόγηση. Οι ομάδες της τοπικής πολιτοφυλακής που θα ιδρυθούν θα μπορέσουν στο μέλλον να αποκτήσουν ένα σημαντικό κεφάλαιο υποστήριξης από τις δωρεές, τις συνδρομές και τις χορηγίες πολιτών που θα αντιληφθούν ότι θα μπορούν ανά πάσα χρονική στιγμή να καλέσουν την πολιτοφυλακή της περιοχής τους είτε στην επιχείρηση τους είτε στο ίδιο τους το σπίτι όταν κινδυνεύσουν. Τα πρώτα μέλη που θα αναλάβουν τοπικοί ομαδάρχες θα αποτελέσουν και τους διαχειριστές του τοπικού λογαριασμού των συνδρομητών και δωρητών της Ελληνικής Πολιτοφυλακής. Πρέπει λοιπόν οι κατά τόπους ομαδάρχες να αποδειχθούν δραστήριοι ώστε να εμπεδώσουν την ιδιότητα της και να αποδείξουν την αξία τους. Μετά τη δημιουργία της ομάδας θα υπάρξει ουσιαστικά μια αρχαιότητα που θα χαρακτηρίζει και την ιεραρχία της. Αν νομίζετε ότι έχετε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Ομαδάρχη της Ελληνικής Πολιτοφυλακής συνδεθείτε με την ιστοσελίδα της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (CivilGuard) ώστε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες ανάδειξης των ομαδαρχών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρυτικού φορέα της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (i.e. Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων).

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Ομαδάρχη της τοπικής Πολιτοφυλακής μπορούν να στέλνουν το αίτημα τους στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (Director@ArmsControl.gr). Το αίτημα τους πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και πέντε ονόματα των ατόμων της περιοχής του που ο υποψήφιος Ομαδάρχης επιθυμεί να συμπεριλάβει στην τοπική Ελληνική Πολιτοφυλακή και οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ένταξη τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής Ομαδάρχη Ελληνικής Πολιτοφυλακής
Κάθε Έλληνας Πολιτοφυλακας (και ιδιαίτερα οι Ομαδάρχες!) πρέπει να πληροί της παρακάτω προϋποθέσεις:
α. είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας,
β. έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
γ. δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,
δ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 7 αυτού του νόμου και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο,
ε. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
στ. δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και εάν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους,
ζ. δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
η. δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου,
θ. δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών
ι. δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών
κ. δεν είναι ιδιοκτήτης ιδιωτικής εταιρίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) αλλά ούτε και εργάζεται σε ΙΕΠΥΑ.

Στην Επιλογή του Ομαδάρχη της κατά τόπους Ελληνικής Πολιτοφυλακής ιδιαίτερο ρόλο θα παίξουν τα επιπλέον προσόντα του υποψηφίου (εμπειρία, εκπαίδευση, σπουδές, κλπ). Μετά την επιλογή του ο Ομαδάρχης θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων ότι πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.